Teksti suurus:
A A A

VÄNDRA SPRINT 2019 algab juba 15. märtil

08.03.2019
Registreerimine võistlusele VÄNDRA SPRINT 2019 on avatud veel kuni 10. märtsini.
Võistlus on mõeldud kaitseliitlastele, noorkotkastele ja kodutütardele (alates 12-nendast eluaastast). Neljaliikmelised võistkonnad on oodatud registreerima enne 10. märtsi e-maili teel kristo.siniveegmail.com.

VÄNDRA SPRINT 2019
VÕISTLUSJUHEND


Võistlusest võtavad osa neljaliikmelised nais-, mees-, või segavõistkonnad: neli võistlejat. Kontrollpostides ning postkastides tuleb täita erinevaid ülesandeid. Ülesannete valikul on lähtutud sellest, mida peab oskama, et ennast ja teisi ekstreemsetes oludes aidata, kuidas ellu jääda.

Aeg ja koht
Vändra Sõdurikodus (Vana tn 106, Vändra). 
Punane rada 15.03.2019 kell 18.00-19.00, Roheline rada  16.03.2019 kell 08.00-09.00

Võistluse eesmärk
Selgitada välja parimad kõigist osalejatest, kes suudavad mõelda, tegutseda ja täita ülesandeid suure füüsilise koormuse ja stressi tingimustes, äratada huvi üleelamisoskuste ja matkatarkuste ning sõjaliste oskuste vastu. Tutvustada Eesti mitmekülgset loodust.

Võistlejad
Võistlus on mõeldud täiskasvanutele, Noorkotkastele ja Kodutütardele (alates 12-nendast eluaastast). Võistkonna suurus on neli inimest. Võistlusest võivad osa võtta kõik füüsiliselt ja vaimselt terved isikud, kes on end võistlusele registreerinud. Maksimaalselt lastakse trassile 15 täiskasvanute võistkonda  ja 15 Noorkotkaste/Kodutütarde võistkonda.

Registreerimine
Võistkonna esindajatel registreerida võistkond elektrooniliselt (võistkonna nimi, Rada (roheline/punane), esindaja telefon ja e-mail) e-mailile kristo.siniveegmail.com kuni 10. Märtsini  kell 12.00.

Kontseptsioon
Võistkonnad peavad liikuma taktikaliselt õigesti, olema maskeeritud ja kasutama varjatud radu, et vältida kontakti ”vaenlasega”. Võistlejad läbivad trassi individuaalsete luuregruppidena jalgsi (suuskadel) liikudes kasutades maastiku omapära ”vaenlase” eest varjumiseks. See tähendab, et võistkonnad ei tohi ühineda ega aidata üksteist. Ühe võistleja katkestamise korral võib võistkond jätkata kolmekesi. Katkestanud võistleja varustusest on lubatud kaasa võtta vaid toit ja esmaabi tarbed. Võistkonna minimaalne suurus trassil on kolm inimest.

Kohtunikud
On võistluse juhtide poolt valitud isikud, kes on eelnevalt läbinud vastava juhendamise.
 
Trass
Trassi pikkus on ca 24 tundi (punane rada – täiskasvanutele); ca 12 tundi (Noorkotkastele/Kodutütardele- roheline rada). Võistkonnad saavad vabalt valida oma marsruudi kontrollpunktide (KP)vahel. Trass on kontrollitud ja võistluse jooksul jälgib trassi päästemeeskond (koostatud võistluse korraldusmeeskonna poolt). Roheline rada valib oma liikumise trassi ja läbitavad punktid ise.

Võistlejad peavad liikuma varjatult. Trassil on vahelduv loodus: kaunis mets, rägas võsa, soine mets, sood ja rabad, sügavad kraavid, jõed, lagendikud ja põllumaad. Kahjuks kaart ei vasta alati tegelikule looduspildile. 

Kontrollpunktid (KP)
Terve võistkond peab koos läbima kontrollpunktid. Kontrollpunktides tuleb täita erinevaid ülesandeid. Ülesande ebarahuldava täitmise eest saab võistkond karistuspunkte, ülesande mittetäitmise eest karistatakse võistkonda vastava ülesande maksimum karistuspunktidega. Ülesande täitmisest keeldumise korral karistatakse võistkonda 2x maksimum karistuspunktidega.

Igas KP-s on kontrollpunkti ülem ja kohtunikud (helkurvestiga), kelle korralduste järgi tegutsevad võistlejad. Ülesandeid kontrollpunktides täidetakse aja peale. Kui ülesande täitmisega ei saada antud ajaga hakkama, siis ülesande täitmine peatatakse ja võistkonnale määratakse karistuspunktid.  

Kogu vajaminev varustus tuleb võistkonnal endal kaasa võtta. Pärast starti, nii trassil, postkastides ja kontrollpunktides on rangelt keelatud igasuguse kõrvalise abi kasutamine ja osutamine. Kui abi osutamine või kasutamine on tõestatud, siis võistkond diskvalifitseeritakse kas kontrollpunkti ülema, trassikohtuniku, vahekohtuniku või peakohtuniku poolt.

Punktisüsteem
Punktisüsteem põhineb karistuspunktidel. Võistluse ideaalselt läbinud võistkond saab 0 karistuspunkti (kp). Võistlustulemused selguvad pärast kõikide karistuspunktide liitmist ja protestide arutamist.

Protestid
Võistkonnad saavad esitada oma protestid ja probleemid vaid kirjalikult võistluse staapi kuni tund aega peale viimase võistkonna finišeerimist.

Transport
Kõik võistkonnad vastutavad ise oma transpordi eest võistlusele ja tagasi.
 
Toitlustamine
Võistkondasid toitlustatakse ennem starti (punane rada – KL vändra sõdurikodu, roheline rada vahetult ennem starti). Peale selle on üks KP eesmärgiga võistlejaid ja kohtunikke toitlustada. Ja peale finišeerimist toimub toitlustamine. Rajale võib võistkond kaasa võtta toitu nii palju kui ise soovib, kogus ei ole piiratud.

NB! Puudub pesemisvõimalus.

Joogivesi
Stardis ja KP-de alal on joogivesi. Võistlejatel on kontrollpunktides (mitte kõigis) võimalus täita oma veepudeleid. Külma ilma puhul on KP-d varustatud ka sooja joogiga mida jagatakse põhimõttel et kõigile jätkuks.

Side
Võistkondadel peab kaasas olema vähemalt üks töötav mobiiltelefon, mida võib kasutada vaid hädaolukorras. Võistluse hädaabi numbrid antakse mandaadis ja võistkonna töötav mobiili number registreeritakse mandaadis.

Meditsiiniline abi
Osavõtt retkest toimub omal vastutusel. Esmaabi meeskond on trassil liikuv. Korraldajad organiseerivad vajadusel transpordi haiglasse või baaslaagrisse.

Kaardid
Võistlejate kasutuses on Eesti Kaitsejõudude kaart mõõtkavas 1:50 000. Tuleb valmis olla trassil kasutama ka erinevate mõõtkavade ja koordinaatruudustikuta kaarte ning plaane. Andmed ja vajaliku informatsiooni kannavad kaardile võistlejad ise.

Autasustamine
Võimalusel autasustatakse kõiki võistkondi aga kindlasti auhinnatakse kolme parimat võistkonda auhindadega ja medalitega. Parima punase raja võistkonna kätte antakse ka rändkarikas millele organiseeritakse mõni aeg peale võistluse lõppu võitja võistkonna nimeline plaat. Rändkarikas jääb võitja võistkonna kätte kuni 2020 aastal toimuva Vändra Sprindini, kuhu võitja võistkond on kohustatud selle rändkarika ise kohale tooma ja üle andma.

Võistluse üldised reeglid

Üldreeglid:
 1. keelatud on lõkke tegemine selleks mitteettenähtud kohas
 2. keelatud on omavoliline telkimine
 3. Sõdurikodus tuleb hoida puhtust
 4. Sõdurikodus tuleb olla inimlik

Võistkondadel on võistluse ajal keelatud ja diskvalifitseerimisega karistatakse järgmisi eksimusi:
 
 1. trassi läbimisel transpordi kasutamine
 2. trassil ja KP-des kõrvalise abi kasutamine
 3. dopingu ja narkootiliste ainete kasutamine
 4. teiste võistkondadega ühinemine trassi läbimise lihtsustamiseks
 5. kohtunike korraldustele mitte allumine
 6. vahetada võistluse käigus trassil võistlejaid
 7. lõkke tegemine (lubatud vaid kohtuniku poolt näidatud kohas)

Ajakirjanikel ja kaasaelajatel on keelatud:
 
 1. kõrvalise abi osutamine välja arvatud hädavajalik esmaabi mistahes võistkonnale, millest tuleb koheselt informeerida võistluse juhtkonda
 2. liikuda trassil oma transpordiga võistkondade abistamiseks (liikumine on koordineeritud ja korraldatud korraldajate poolt)
 3. häirida võistkondade trassi läbimist või ülesannete täitmist
 4. häirida staabi ja kohtunike tööd

Organiseerijatel on keelatud:
 
 1. osutada kõrvalist abi, mis võib muuta võistluse seisu
 2. mõningate võistkondade eelistamine ülesannete hindamisel ja protestide lahendamisel
 3. avaldada võistkondade konfidentsiaalset materjali
 4. mitte edastada vajalikku informatsiooni staapi

Kohustuslik varustus

Üksikvõitleja kohustuslik varustus (Punane Rada):
 
 • kaks veekindlat kirjutusvahendit
 • märkmik
 • kateloki komplekt
 • seljakott või rakmed
 • esmaabivahendid (vähemalt sidemerull)
 • laetud akuga mobiiltelefon (võistkonna peale vähemalt üks)
 • Seljas matkariided
 • Jalas matkasaapad või kummikud
 • Nuga
 • Tuletegemisvahendid (tikud või tulemasin)
 • Taskulamp
 • Kompass
 • Vahetusriided
 • Nähtavale kinnitatud helkur

Üksikvõitleja varustus (roheline rada):
 
 • Seljas matkariided
 • Jalas matkajalatsid
 • 2 veekindlat kirjutusvahendit
 • märkmik
 • Seljakott või rakmed
 • Esmaabi vahendid (vähemalt sidemerull)
 • Laetud akuga mobiil telefon (võistkonna peale vähemalt üks)
 • Taskulamp
 • Kompass (võistkonna peale üks)
 • Vahetusriided
 • Nähtavale kinnitatud helkur
 • Lapsevanema kirjalik luba võistlusel osalemiseks (selle ankeedi saad oma rühmaülemalt)

Soovitav on kaasa võtta GPS seade koos tagavara patareidega.

Varustuse mass ja kogus ei ole piiratud, võistkonnal võib kaasas olla lisavarustust.
Kohustuslik varustus peab olema võistlejal ja salgal kaasas kogu võistluse aja.
Varustuse kontrolli tehakse stardis, trassil ja võistluse lõpus.
Hindamine: iga puuduv ese 5 kp. igal kontrollimisel.

Startida ei lubata kui võistkond ei ole komplekteeritud, esmaabivahendid või töötav mobiiltelefon (kontrollitakse enne starti).