kaitseliit.ee või telefonil 5064913 hiljemalt 18.04.2017 kella 1500." />
Teksti suurus:
A A A

SÕDURIPROOV 2017 registreerimine

27.03.2017
Sõjalis-sportlik võistlus „Sõduriproov 2017“ toimub 28.-29. aprillil Viljandimaal. Pärnumaa maleva võistkonnad saavad ennast registreerida e-posti aadressil aleksei.vistunovkaitseliit.ee või telefonil 5064913 hiljemalt 18.04.2017 kella 1500.
SAKALA MALEVA SÕJALIS-SPORTLIKU VÕISTLUSE
“SÕDURIPROOV 2017” VÕISTLUSJUHEND

 
“SÕDURIPROOV 2017” toimub  28. aprill -  29. aprill
 
1.   Võistlus koosneb
Aja peale liikumisest- ja orienteerumisest maastikul öösel ja päeval, vastutegevuse vältimisest ja vajadusel nende eest põgenemisest, sõduri-, matka- ja osavusülesannete täitmisest.
Võistkond peab läbima võistlusraja võimalikult kiiresti ja minimaalsete karistuspunktidega. Võistkond lähetatakse rajale ja fikseeritakse lähteaeg.  Finišisse jõudnud võistkonna aeg fikseeritakse, ajale liidetakse karistuspunktidena saadud aeg (iga karistuspunkt = ühe minutiga). Lõpuajast lahutatakse lisaülesannetel kogunenud preemiapunktid. Saadud aeg võib olla maksimaalselt 24 h, et lugeda võistkond „Sõduriproov 2017” lõpetanuks. Võistkonna lõpetamise ajaks on viimasena finišijoone ületanud lahingpaarilise lõpuaeg. Väikseima ajaga võistlusraja läbinud võistkond on võitja. Võistlejad võivad olla rajal 24 h, isegi siis kui nad enam aega ei mahu, kuid peale selle täitumist peavad nad rajalt maha tulema.
 
2.   Võistluste eesmärk
Selgitada välja visamad võistlejad, kes suudavad mõelda, tegutseda ja täita ülesandeid suure füüsilise koormuse ja stressi tingimustes. Tõsta huvi sõjalis-sportlike oskuste ja matkatarkuste vastu. Arendada sõjamehelikku „kavalust“ ja kiiret reageerimist tekkivatele olukordadele.
 
3.   Võistlejad
Sõduriproov korraldatakse Sakala maleva kaitseliitlastele, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka teistest malevatest pärit kaitseliitlastel, eriorganisatsioonide liikmetel ja tegevteenistujatel Kaitseväe / Kaitseliidu ridadest. Võistkond koosneb kahest võistlejast ehk lahingupaar. Maksimaalselt lubatakse rajale kuni 20 lahingupaari.
Lahingupaarid registreerida hiljemalt 21. aprilliks 2017.a, kella 13:00-ks nimeliselt Sakala maleva instruktorile v-vbl Toomas TAIMRE’le.
 
4.   Kontseptsioon

Võistlejad peavad läbima võistlusraja jalgsi liikudes, kasutades ära maa-ala eripära varjumiseks, ning vastutegevuse patrullide ja vaatluspostide vältimiseks.
Võistlus läbitakse eraldi võistkondadena, st. võistkonnad ei tohi ühineda ega aidata üksteist võimalike tekkivate probleemide lahendamisel. Keelatud on ka võistlejate omavaheline telefoniühendus või muul moel suhtlemine. Keelatud on abistava transpordi kasutamine rajal! Viimase osas, vahelejäämise korral diskvalifitseeritakse võistlejad ja lisandub 3 aastane võistluskeeld  antud võistlusel.
Võistkonna ühe liikme katkestamisel võib teine võistleja jätkata võistlust, kui läbitud on  vähemalt pool võistlusmaad. Erandina võib taotleda luba jätkamiseks rajakohtunikult.
Võistluse katkestamine toimub võistkonnale lähimas kontrollpunktis (KP).
Väljaspool KP-d võib katkestada ainult vigastuse korral, teatades sellest viivitamatult võistluse läbiviijale 53 650 596 või Sakala maleva staapi telefonil 717 9249.
 
5.   Kontrollpunktid

Läbida tuleb kõik kontrollpunktid. Kontrollpunktides (KP) tuleb täita konkreetse KP ülesanne. Peale põhiülesande täitmist on veel võimalus täita lisaülesanne, millega on võimalik võita kuni 30 boonuspunkti. Lisaülesande mittetäitmisel või peale ülesandega tutvumist sellest loobumisel on trahviks 10 karistuspunkti. Kontrollpunkti sisenedes tuleb alustada kohe ülesande täitmist kui ees pole teist võistkonda. Kõik ülesanded kontrollpunktides täidetakse etteantud aja peale. Ülesandeid täidetakse põhimõttel „kes ees, see mees“. Peale ülesande täitmist ja uute koordinaatide saamist saab täiendada oma joogivee varusid ja tuleb väljuda punktist 15 min jooksul. KP-s pikemalt puhkamine ja niisama aja veetmine ei ole lubatud. Kogu vajaminev varustus tuleb võistkonnal endal kaasa võtta. Pärast starti rajal ja kontrollpunktides on keelatud  igasuguse kõrvalise abi kasutamine ja osutamine. Kui abi osutamine või kasutamine on tõestatud, siis võistkond diskvalifitseeritakse kas kontrollpunkti ülema või rajakohtuniku poolt. Kõrvalise abina ei käsitleta meditsiinilist abi punktides.

6. Punktide arvestus
Igas kontrollpunktis tuleb lahendada üks põhiülesanne ning võistlejate vabal soovil boonuspunktide hankimiseks on võimalus võtta veel lisaülesanne. Põhiülesande lahendamiseks on antud 10 min. Kui nõutud ajaga õnnestub ülesanne lahendada, ei lisata karistuspunkte. Kui ülesande lahendamine venib, lisatakse 5(viis) karistuspunkt iga üle kontrollaja läinud minuti eest, sekundid ümmardatakse alla. Maksimum aeg mis võistlejad võivad kulutada ühele ülesandele on 15 min, peale seda lõpetatakse sooritus KP kohtuniku poolt. Ülesandest loobumise korral saab maksimaalsed karistuspunktid ehk siis 120 karistuspunkti. Igas kontrollpunktis tutvustatakse enne sooritust ülesannet ja hindamissüsteemi.  
Peale põhiülesande täitmist on veel võimalus täita üllatus lisaülesanne, millega on võimalik võita 30 boonuspunkti. Peale lisaülesandega tutvumist sellest loobumisel on trahviks 10 karistuspunkti. Lisaülesanne on koostatud nii, et oleks sooritatav max 2 min jooksul.
 
7.   Võistluse hindamine
Hindamine põhineb karistuspunktidel. Üks karistuspunkt võrdub 1 minutiga.  Võistlusraja eksimusteta läbinud lahingupaar karistuspunkte ei saa (0 karistuspunkti). Iga kaotatud elu maksab võistlejale 60 minutit. Kokku on igal võistlejal 5 elutalongi. Kogutud karistuspunktid liidetakse lõpetamise ajale juurde. Kontrollpunktides lahendatud lisaülesande boonuspunktid lahutatakse lõppajast. Võistlustulemused selguvad pärast kõikide protestide arutamist.
 
8.   Protestid
Protestid lahendab kolleegium, kuhu kuuluvad peakohtunik, vastutegevuse ülem ja punktikohtunik, kelle vastutusalasse kuulub protest. Kohtunikud on määratud maleva pealiku käskkirjaga. Proteste saab esitada peakohtunikule 30 minuti jooksul, alates viimase võistleja lõpetamisest. Kui kohtunike hääled jagunevad võrdselt, siis lõpliku otsuse teeb peakohtunik. Protestid esitatakse kirjalikult. Protesti sisseandmise tasu on 10 € mis tagastatakse kui protest osutub põhjendatuks.
 
9.   Vastutegevus
Võistluse raames on võistlejate võistlusrajal liikumise raskendamiseks organiseeritud vastutegevus. Vastutegevus kehastab „vaenlase“ tegevust võistlusdistantsil, n.ö. “vaenlase” rollis on Sakala maleva kaitseliitlased. Vastutegevuse eesmärk on püüda kinni ja „hävitada“ võistlusdistantsi läbivad võistlejad, selleks patrullitakse jalgsi ning masinatel võistlusdistantsi teedel ja lagendikel ning korraldatakse varitsusi.
Vastutegevus võib tegutseda s.h. jälitada ja luurata kõikjal võistlusdistantsil, välja arvatud kontrollpunktis ja selle lähiümbruses (ca 300 m raadiuses) ning jõgede sildadel.
Võistleja loetakse tabatuks, kui vastutegevuse liige on võistlejat märganud ja suutnud võistlejale läheneda hinnanguliselt 10 meetri kaugusele metsas või tihnikus, 20 meetri kaugusele lagedal alal. Kui võistleja ei peatu, on vastutegevuse liikmetel õigus neid tabamiseni jälitada nii metsasel kui lagedal alal.
Füüsiline vastuhakkamine vastutegevuse liikmele on KEELATUD, vastutegevuse liikmel on keelatud võistleja kehaline väärkohtlemine, võistleja alandamine või muul moel võistleja väärikuse alandamine. Vastutegevusel on lubatud võistlejat kinni pidada, kui võistleja ei allu vastutegevuse liikme korraldustele (nt. ei loovuta elukaarti).
Võimalike pretensioonide korral vastutegevuse tegutsemise osas, tuleb käituda vastavalt punktis 8 sätestatule. Pretensioonide lahendamisel lähtutakse põhimõttest, et vastutegevus tegutseb kompanii suuruse üksusena pataljoni koosseisus, s.t et iga vastutegevuse võitleja esindab jagu – võistleja on üksikisik üksikvõitleja varustusega, kelle üksus on purustatud ja mistõttu välist abi pole kuskilt loota.
 
10.   Toitlustamine

 Rajale võtavad võistlejad hädavajaliku toidumoona ise kaasa. Võistlejate toitlustamist võistluse lõpus ei toimu, küll aga on stardiplatsil pirukad ja tee.
 
11.   Joogivesi
Võistlejatel on igas  kontrollpunktis võimalus täita oma veepudeleid. Võistlusrajal kontrollimata allikatest vee tarvitamine võib olla ohtlik ja toimub võistlejate omal vastutusel.
 
12.   Side
Lahingupaaril peab olema kaasas töökorras ja laetud akuga mobiiltelefon, mida võib kasutada vaid hädaolukorras. Võistluste hädaabi numbrid vt. p 4.
 
13.   Meditsiiniabi
Esmameditsiin on igal osaleja omavastutusel, esmaabi meeskond on valmiduses, selleks on MB GD MED + 2 meditsiinitöötajat. Igal võistlejal peab olema kaasas isiklik üksikvõitleja esmaabivarustus.
 
14.   Kaardid
Võistlejate kasutuses on Eesti Kaitseväes kasutatavad kaardid mõõtkavaga
1:50 000. Andmed ja vajaliku informatsiooni kannavad võistlejad ise kaardile.

15.   Võistluse ajakava
 
28.04
18:00-18:30    relvastuse väljastamine (Sakala maleva võistlejad).
18:30              võistluse avamine Sakala maleva I korruse õppeklassis, ohutuseeskirjade        
                        tutvustus, stardijärjekorra loosimine, võistlejate registreerimine.
19:00               rännak stardipaika.
20:00               varustuse kontroll.
21:00               stardib esimene võistkond.
 
29.04
12:00-16.00     lõpetab oletatavalt esimene võistkond.
12:00-21.30     transport malevasse (piisava arvu lõpetajate olemasolul).
21:00- 00:30   võistluse ametlik lõpp ( vastavalt stardi ajale)
13.00-02.00     relvastuse varustuse hooldus.
 
30.04
14.00-18.00    võistluse kokkuvõtted ja aruandlus.
 
 
16.   Autasustamine
Kõik, kes läbivad “Sõduriproov 2017” punktis 1. sätestatud arvestuse alusel 24 tunniga saavad selle kohta tunnistuse ja embleemi. Võitnud lahingupaar saab enda valdusesse rändkarika, v.a välisvõistlejad (Soome, Rootsi, Läti)
Kolmele esimesele lahingupaarile auhinnad.
Auhinnad antakse kätte Sakala maleva korraldataval Maakaitsepäeva üritusel 23.06.2017.
 
 
17.   Võistlusjuhendi lisad:
1.1.1 Võistluse üldreeglid
1.1.2 Võistlusraja kirjeldus ja ülesanded (KP-d)
1.1.3 Vastutegevuse reeglid
1.1.4 Kohustuslik varustus