kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Välivahekohtuniku kursusele

25.07.2018
Kandidaadid palume esitada hiljemalt 31.08.2018 parnu.personalkaitseliit.ee
Välivahekohtuniku kursus toimub 11.10.-14.10.2018.

Sihtgrupp
Praegused ja tulevased välivahekohtunikud.

Üldeesmärk
Õppekava rakendamisega luuakse eeldused kompetentsete välivahekohtunike olemasoluks Kaitseliidus, aidates seeläbi kaasa organisatsioonile pandud ülesannete
täitmiseks vajalike võimete saavutamine, tagades õppuse kulgemise vastavalt õppuse
juhi kavatsusele ja kavandatud sündmuste käigule, et saavutada püstitatud väljaõppe eesmärgid.
 
Taotletav pädevus
Kursuse läbinu on võimeline tegutsema välivahekohtunikuna KL õppustel.
 
Õpiväljundid
Välivahekohtunik:
Õppe lõppedes kursuslane mõistab vahekohtuniku rolli, oskab vahendada lahingumõju
allüksustele ning jälgib OE nõuetest kinnipidamist.
Tulemus on rahuldav kui õppur:
1. Kirjeldab vahekohtuniku rolli ja ülesandeid;
2. Oskab kasutada töövahendeid
     a. rivist väljalangemiste määramise tabel,
     b. lahinguolukordade lahendamise tabel,
     c. sündmuste kogumislehed;
3. Viib läbi tööprotseduure (kuvab olukordi ja määrab lahingumõju kasutades
töövahendeid);
4. Jälgib OE nõuetest ja piirangutest kinnipidamist (ja vajadusel sekkub).

Sisu ja maht
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
  1. Vahekohtuniku roll - 1
  2. Töövahendid 4
  3. Tööprotseduurid 4 11
  4. Ohutus ja piirangud 2 2
  5. Õppepraktika kursusele vahetult järgneva lõpuharjutuse „KOTKALEND“ raames 24
Kokku: 48 akadeemilist tundi
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursusele võetakse maksimaalselt 20 kursuslast.
 
Kursus koosneb  eelnevast iseseisvast tööst (kodutööst),  lähiõppest ja õppepraktikast kursusele vahetult järgneva lõpuharjutuse „KOTKALEND“ raames. Kursusest 3/4 moodustab praktiline tegevus (ülesannete lahendamine, harjutamine).
Põhirõhk on protseduuride harjutamisel. Oluline on, et kursuslasel säiliks/tekiks arusaam, mis on vahekohtuniku roll.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslane on vähemalt keskharidusega või omandab seda. Eelduskursused: vähemalt Nooremallohvitseride kursus Kaitseliidus või muu samaväärse pädevuse omandamist võimaldanud kursus.
 
Kursusega seonduv teave Tanel VIKS’it tanel.vikskaitseliit.ee, tel 5342 5846 (lühinr 59 354).