Teksti suurus:
A A A

Registreeru Sõrve retkele

14.05.2015
29 – 31 mai 2015 Korraldab KL Saaremaa malev sõjalis – sportliku võistluse SÕRVE RETK 2015.
Võistkond on kolme-liikmeline.
Osaleda soovijatel anda endast tead 25. maiks 2015 e-mailile aleksei.vistunovkaitseliit.ee.
Võistluse täpsemad juhised leiate manusest.
 
Aleksei Vistunov
vanemveebel
KL Pärnumaa maleva väljaõppe – ja operatiiv sektsiooni
nooreminstruktor
 
Tel: 7179514
GSM: 5064913
GSM lühi nr. 59514

SÕRVE RETK 2015
Kristjan Jalaka mälestuseks pühendatud patrullretk
 
VÕISTLUSJUHEND

 
I Eesmärk
Treenida ja hinnata meeskonna koostööd, võitlejatele vajaminevaid oskusi, vastupidavust, iseseisvat otsustamisvõimet ja loovust.
Treenida maastikul liikumist  ja kinnistada üksikvõitleja oskusi füüsilise koormuse ja stressi tingimustes.
Arendada sõprussidemeid teiste üksustega. 
II Korraldaja
KL Saaremaa malev
 
III Aeg ja koht
29.-31.05.2015 Salme ja Torgu valla territooriumil.
 
IV Formaat
Võistlus toimub kolmes raskusastmes:
PUNANE (60km)
Treenitud meeskondadele, kellel on läbitud  erinevaid erialseid väljaõpe mooduleid. 3-liikmelised võistkonnad. Võistlejatel punane lint ümber parema käsivarre (tagavad korraldajad).
KOLLANE (35km)
Baaskursuse lahingurada ja ka teised soovijad, kes tunnevad, et see on jõukohane. 3-liikmelised võistkonnad. Võistlejatel kollane lint ümber parema käsivarre (tagavad korraldajad).
ROHELINE (8km)
Rahvarada kõigile soovijatele. Osalejate arv piiranguta. Eraldi meeskondi ei moodustata. Saab jälgida teiste radade võistkondade liikumist ja ülesandeid. Rada tähistatud viitadega ja kulgeb mööda kohalikke teid.
 
Esindajad saavad oma võistkonna sooritust näha avatud kontrollpunktis (edaspidi KP), teistesse KP-desse esindajatel siseneda ei ole lubatud. Võistlusalal liikumine peab olema koordineeritud võistluskeskusega. Koordineerimata liikumiste eest määratakse võistkonnale 50 trahvipunkti.
 
Võistkondadel kõrvalise abi kasutamine keelatud.
 
Võistluskaardina kasutatakse kaitseväe 1 : 50 000 kaarti (kaardid tagab korraldaja).
 
Maastikul liikudes ei tohi:
Jätta märke oma tegevusest
Häirida oma tegevusega kohalikke elanikke
Kahjustada põllukultuure ega loodust
Teha tuld (va toiduvalmistamine priimusega)
Arstiabi:
Osavõtt toimub omal vastutusel
Saaremaa malev tagab vajadusel esmaabi osades KP-des ja finišis
Vajadusel tellime kiirabi Kuressaare haiglast
 
 
V Ajakava
29.05.2015
18.50 Kogunemine Kudjape kalmistul (vt lisa 1)
19.00 Mälestusteenistus Kristjan Jalaka haual, kimpude asetamine hauale, kalmistult
motoriseeritud rännak võistluskeskusesse IIDE endises koolimajas.
21.00 Mandaat PUNASE raja võistkondadele (registreerinute kontroll, OT instruktaaž, kõigile osalejatele kohustuslik)
23.00 Võistkondade esindajate kohalolek, stardi järjekorra loosimine
30.05.2015
02.00 PUNASE raja start (intrervall 10 minutit)
12.00 KOLLASE raja mandaat (registreerinute kontroll, OT instruktaaž, kõigile osalejatele kohustuslik)
13.00 KOLLASE raja esindajate koosolek ja stardijärjekorra loosimine
14.00 KOLLASE raja start
31.05.2015
08.00-10.00 Rahvaraja start avatud
11.00 Esimesed võistkonnad lõpetavad
13.00 Viimased lõpetavad
14.00 Autasustamine
 
VI osalejad
Külalisvõistkondi osaleb PUNASEL rajal kuni 15 ja KOLLASEL rajal kuni 10 võistkonda.
Saaremaa malevast osaleb PUNASEL rajal kuni 5 ja KOLLASEL kuni 15 võistkonda.
KOLLASEL rajal  osalevad SBKkl 2015 liikmed ja maleva allüksuste baasil moodustatud võistkonnad. Rahvarajal saavad osaleda kõik soovijad, võistkondade suurus ei ole piiratud.
Üksikud maleva NK ja KT võistkonnad saavad eraldi kokkuleppel osaleda ka KOLLASEL rajal.
 
VII Registreerumine
Oma osavõtust peab võistkond teatama MHK 25.05.2015. kell 12.00 päeval e- mail`ile saaremaa.korrapidajakaitseliit.ee. Reg leht lisa 2. Rahvarajale registreerida grupid vastutava ja osalejate numbriga).
 
SBKkl liikmed registreerib võistkondade kaupa kursuse ülem. SBKkl on kohustuslik läbida KOLLANE rada, kuid kursuseülema loal võib valida ka PUNASE raja.
 
VII Vastutegevus
Vastutegevuse ülesandeks on sundida võistkondi liikuma varjatult. Vastane võib tegutseda kõikjal trassil va KP-de ümber kehtestatud 300m ohutus tsoonis. Vastutegevus võib liikuda jalgsi või motoriseeritud patrullidena teedel või seada üles varitsusi. Võistleja loetakse tabatuks kui vastane on teda käega puudutanud. Iga tabatud võistleja on kohustatud vahelejäämise korral ära andma ühe elutalongi. Vastase transpordivahendid ega isikud ei ole eraldi tähistatud, kuid kannavad isiku tuvastamiseks vastutegevuse kaelakaarti (ei pea olema nähtaval, aga võistleja(te) tabamisel peab ette näitama).
 
 
VIII Relvastus ja varustus
Kohustuslik isiklik varustus PUNASEL ja KOLLASEL rajal:


AK-4 + 3 salve (või muu tabelvarustuse automaatrelv)
40 paukpadrunit
Paukpadrunitega laskmise otsik
Välivorm ja peakate vastavalt ilmastikule
Rakmed või seljakott
Telkmantel (mõõtmetelt sobiv varustuse sissepakkimiseks veetakistuse ületamisel)
Magamiskott

Sõdurisaapad
Varusokid

Nuga (mitte taskunuga)
Nöör (min. 4 meetrit)
Kompass (tuhandike ja kraadidega)
Individuaalne esmaabipakend
Tuletegemisvahendid (tikud/välgumihkel/tulepulk)
Katelok koos piirituslambi ja pudeliga (sobib ka gaasipriimus)
Joogivesi (min 1,5L)
Taskulamp (sobib ka pealamp)
Mobiiltelefon (veekindlalt pakitud)
Toit (korraldaja tagab KL SM liikmetele) 
Matkarajal osalejatel on kohustuslikuks varustuseks mobiiltelefon  grupi peale.
 
Varustuse kontroll:
Kohustusliku varustuse vastavust kontrollitakse stardis, rajal ja finišis. Iga puuduva eseme eest lisatakse 5 trahvipunkti. Finišis ei pea olema täielik: paukmoona kogus, esmaabipakend, joogiga täidetud joogipudel, tuletegemisvahendid ja toidupakk.
 
IX Katkestamine
Katkestada sooviv võistkond võtab ühendust korraldajaga (kontaktid stardimaterjalis), kes teavitab peakohtunikku. Katkestanud võistkond või võistleja tuuakse vajadusel rajalt ära korraldajate transpordiga. Võistkonnast võib katkestada 1 liige, teise liikme katkestamisel loetakse kogu võistkond katkestanuks. Katkestanud võistkonna liikme eest saab võistkond 50 trahvipunkti.
 
X Tegevused KP-des:
KP-sse saabudes registreerib kohtunik võistkonna saabumisaja. Kohtunik selgitab KP-s täidetavat ülesannet ja hindamiskriteeriume.
Kohtunike loal saab hakata sooritama ülesannet. Enne oma aega võib KP ootealasse siseneda, aga ülesannet sooritatakse graafikujärgsel ajal.
 
Kõik punktikohtunikud ja korraldav toimkond on markeeritud kollase ohutusvestiga.
 
Võimalikud ülesanded KP-des:
Kauguste määramine
Vastase hävitamine
Topo ülesanne
Takistusriba
Veetakistuse ületamine
Esmaabi osutamine
Side ülesanne
Automaadist laskmine kuni 300m
Relvakompott
Vastase tehnika tundmine
Luure ülesanne
Granaadiheide
Lõpujooks 
KP-des ülesannete täitmise hindamine:
Kohapunktid: esimene koht 0 punkti, viimane 19 punkti (kui on 20 võistkonda)
Ülesande katkestanud võistkond, ülesandelt diskvalifitseeritud, ülesande mitte sooritanud või kontrollaja ületanud võistkond, saab automaatselt 25 trahvipunkti.
KP vahele jätmisel 30 trahvipunkti.
kolmes KP-s on trahvipunktide koefitsent 1,5 (esimene 0, teine 1,5...viimane 19x1,5): esmaabi, luure, lõpujooks.
 
Punktiarvestuses on väga oluline elude säilitamine ja õigeaegne saabumine igasse KP-sse (hiljemalt määratud ajaks!). Elude kaotamisel ja KP-sse hilinemisel on ette nähtud trahvipunktid:
iga kaotatud elu 20 trahvipunkti
iga KP-sse hilinetud minut 1 trahvipunkt (arvestatakse viimasena saabuja aeg)
 
Võistkonna KP-sse jõudes, fikseeritakse kohtunike poolt saabumisaeg. KP-s on võistkonnal 10 minutit ettevalmistusaeg ja ülesande täitmisele ettenähtud aeg 10 minutit (kui ei ole kästud teisiti).
 
XI Protestid
Proteste võib esitada võistluse jooksul ja kuni 15 minutit pärast viimase võistkonna finišeerimist. Protest tuleb esitada kirjalikult võistkonna poolt võistluse peakohtunikule. Vaidlus lahendatakse asjaosaliste ja peakohtuniku vahel. Peakohtunik võib vajadusel otsuse langemiseks võtta asjaosaliselt tunnistusi ja kaasata teisi juhendajaid.
 
XII Autasustamine
Kolm parimat PUNASE ja KOLLASE raja läbinud võistkonda saavad diplomi ja hinnalise meene.
Kõigile retke läbinutele antakse vastavasisuline sertifikaat.
 
XIII Toitlustus
Toitlustamine toimub stardis ja pärast võistlusraja läbimist finišipaigas. Esindajad ja korraldav personal saavad süüa kogu võistluse vältel IIDE endises koolimajas.
 
 
Info:
Kristjan Moora                                               Henno Rüütel
Maleva pealik                                                            Nooreminstruktor
Tel: +372 58 180 007                                    Tel: +372 5 121 182
E-mail: kristjan.moorakaitseliit.ee              E-mail: henno.ryytelkaitseliit.ee