kaitseliit.ee ." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Sakala maleva sõjalis-sportlikule võistlusele SÕDURIPROOV 2016

16.03.2016
Registreerimine MHK 05APR2016 aleksei.vistunovkaitseliit.ee .
           
 
KINNITAN
 
 
Ahto Alas
Major
Maleva pealik
 
 
 
SAKALA MALEVA SÕJALIS-SPORTLIKU VÕISTLUSE
“SÕDURIPROOV 2015” VÕISTLUSJUHEND
 
“SÕDURIPROOV 2016” toimub  22. aprill -  23. aprill
 
1.   Võistlus koosneb
Aja peale liikumisest- ja orienteerumisest maastikul öösel ja päeval, vastutegevuse vältimisest ja vajadusel nende eest põgenemisest, sõduri-, matka- ja osavusülesannete täitmisest.
Võistkond peab läbima võistlusraja võimalikult kiiresti ja minimaalsete karistuspunktidega. Võistkond lähetatakse rajale ja fikseeritakse lähteaeg.  Finišisse jõudnud võistkonna aeg fikseeritakse, ajale liidetakse karistuspunktidena saadud aeg (iga karistuspunkt = ühe minutiga) ja liidetakse kaotatud elukaartide aeg. Saadud aeg võib olla maksimaalselt 24 h, et lugeda võistkond „Sõduriproov 2015” lõpetanuks. Võistkonna lõpetamise ajaks on viimasena finišijoone ületanud lahingpaarilise lõpuaeg. Väikseima ajaga võistlusraja läbinud võistkond on võitja. Võistlejad võivad olla rajal 24 h, isegi siis kui nad enam aega ei mahu, kuid peale selle täitumist peavad nad rajalt maha tulema.
 
2.   Võistluste eesmärk
Selgitada välja parimad võistlejad, kes suudavad mõelda, tegutseda ja täita ülesandeid suure füüsilise koormuse ja stressi tingimustes. Tõsta huvi sõjalis-sportlike oskuste ja matkatarkuste vastu. Arendada sõjamehelikku „kavalust“ ja kiiret reageerimist tekkivatele olukordadele.
 
3.   Võistlejad
Sõduriproov korraldatakse Sakala Maleva kaitseliitlastele, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka teistest malevatest pärit kaitseliitlastel, eriorganisatsioonide liikmetel ja tegevteenistujatel Kaitseväe / Kaitseliidu ridadest.. Võistkonna koosneb kahest võistlejast ehk lahingpaar. Maksimaalselt lubatakse rajale kuni 20 lahingpaari.
Lahingpaarid registreerida hiljemalt 11. aprilliks 2016.a, kella 12:00-ks nimeliselt Sakala Maleva instruktorile n-vbl Lauri NÄLK´le. Lahingpaaride registreerimisel tuleb võistlejatel tasuda stardimaks 5 EUR/võistleja. Stardimaks tagastatakse võistlejatele stardis kui nad on saabunud võistlusele. Starti mitteilmunud võistlejatele stardimaksu ei tagastata ja see summa kantakse maleva omavahenditesse. Stardimaksust on vabastatud naabermalevate / KV võistkonnad.
 
4.   Kontseptsioon
Võistlejad peavad läbima võistlusraja jalgsi liikudes, kasutades ära maa-ala eripära varjumiseks, ning vastutegevuse patrullide ja vaatluspostide vältimiseks.
Võistlus läbitakse eraldi võistkondadena, st. võistkonnad ei tohi ühineda ega aidata üksteist võimalike tekkivate probleemide lahendamisel. Keelatud on ka võistlejate omavaheline telefoniühendus või muul moel suhtlemine. Rangelt on keelatud abistava transpordi kasutamine rajal! Viimase osas, vahelejäämise korral diskvalifitseeritakse võistlejad ja lisandub 3 aastane võistluskeeld  antud võistlusel.
Võistkonna ühe liikme katkestamisel võib teine võistleja jätkata võistlust, kui läbitud on  vähemalt pool võistlusmaad. Erandina võib taotleda luba jätkamiseks rajakohtunikult.
Võistluse katkestamine toimub võistkonnale lähimas kontrollpunktis (KP).
Väljaspool KP-d võib katkestada ainult vigastuse korral, teatades sellest viivitamatult võistluse läbiviijale 53 030 647või Sakala Maleva staapi telefonil 717 9249.
 
5.   Kontrollpunktid
Läbida tuleb kõik kontrollpunktid. Kontrollpunktides (KP) tuleb täita konkreetse KP ülesanne. Kontrollpunkti sisenedes tuleb alustada kohe ülesande täitmist kui ees pole teist võistkonda. Kõik ülesanded kontrollpunktides täidetakse etteantud aja peale. Ülesandeid täidetakse põhimõttel „kes ees, see mees“. Peale ülesande täitmist ja uute koordinaatide saamist saab täiendada oma joogivee varusid ja tuleb väljuda punktist. KP-s puhkamine ja niisama aja veetmine ei ole lubatud. Kogu vajaminev varustus tuleb võistkonnal endal kaasa võtta. Pärast starti rajal ja kontrollpunktides on keelatud  igasuguse kõrvalise abi kasutamine ja osutamine. Kui abi osutamine või kasutamine on tõestatud, siis võistkond diskvalifitseeritakse kas kontrollpunkti ülema või rajakohtuniku poolt. Kõrvalise abina ei käsitleta meditsiinilist abi punktides.
 
6. Punktide arvestus
Igas kontrollpunktis on etteantud hindamise süsteem. Kui on aja peale lahendatav ülesanne, siis saab parim aeg 0 karistuspunkti, paremuselt järgmine 2-4 karistuspunkti, kolmas aeg 4-8 jne. Kui on ülesande sooritamiseks ette antud aeg, siis saab karistuspunkte nii palju kui mingi asja vastu eksiti. Näiteks ohutustehnika vastu eksimine annab 10 karistuspunkti, relva valesti käsitledes saab 10 karistuspunkti ja sinna lisaks veel aja ületamise eest kui ületati jne. karistuspunkti. Ülesandest loobumise korral saab maksimaalsed karistuspunktid ehk siis 120 karistuspunkti. Igas kontrollpunktis tutvustatakse enne sooritust ülesannet ja hindamissüsteemi.  
 
7.   Võistluse hindamine
Hindamine põhineb karistuspunktidel. Üks karistuspunkt võrdub 1 minutiga.  Võistlusraja eksimusteta läbinud lahingpaar karistuspunkte ei saa (0 karistuspunkti). Iga kaotatud elu maksab võistlejale 30 minutit. Kokku on igal võistlejal 5 elutalongi, seega lahingpaari peale on võimalik kaotada 300 minutit ehk teenida 300 karistuspunkti. Iga eksimuse eest saadakse karistuspunkte. Kogutud karistuspunktid liidetakse lõpetamise ajale juurde. Võistlustulemused selguvad pärast kõikide karistuspunktide liitmist ja protestide arutamist.
 
8.   Protestid
Protestid lahendab kolleegium, kuhu kuuluvad peakohtunik, vastutegevuse ülem ja punktikohtunik, kelle vastutusalasse kuulub protest. Kohtunikud on määratud maleva pealiku käskkirjaga. Proteste saab esitada peakohtunikule 30 minuti jooksul, alates viimase võistleja lõpetamisest. Kui kohtunike hääled jagunevad võrdselt, siis lõpliku otsuse teeb peakohtunik. Protestid esitatakse kirjalikult. Protesti sisseandmise tasu on 10 € mis tagastatakse kui protest osutub põhjendatuks.
 
 
9.   Vastutegevus
Võistluse raames on võistlejate võistlusrajal liikumise raskendamiseks organiseeritud vastutegevus. Vastutegevus kehastab „vaenlase“ tegevust võistlusdistantsil, n.ö. “vaenlase” rollis on KL Sakala Maleva kaitseliitlased. Vastutegevuse eesmärk on püüda kinni ja „hävitada“ võistlusdistantsi läbivad võistlejad, selleks: patrullitakse jalgsi ning masinatel võistlusdistantsi teedel ja lagendikel; korraldatakse varitsusi.
Vastutegevus võib tegutseda s.h. jälitada ja luurata kõikjal võistlusdistantsil, välja arvatud kontrollpunktis ja selle lähiümbruses ning suuremate jõgede sildadel.
Võistleja loetakse tabatuks, kui vastutegevuse liige on võistlejat märganud ja suutund võistlejale läheneda hinnanguliselt 10 meetri kaugusele metsas või tihnikus, 20 meetri kaugusele lagedal alal. Kui võistleja ei peatud, on vastutegevuse liikmetel õigus neid tabamiseni jälitada nii metsasel kui lagedal alal.
Füüsiline vastuhakkamine vastutegevuse liikmele on KEELATUD, vastutegevuse liikmel on keelatud võistleja kehaline väärkohtlemine, võistleja alandamine või muul moel võistleja väärikuse alandamine. Vastutegevusel on lubatud võistlejat kinni pidada, kui võistleja ei allu vastutegevuse liikme korraldustele (nt. ei loovuta elukaarti).
Võimalike pretensioonide korral vastutegevuse tegutsemise osas, tuleb käituda vastavalt punktis 8 sätestatule. Pretensioonide lahendamisel lähtutakse põhimõttest, et vastutegevus tegutseb kompanii suuruse üksusena pataljoni koosseisus – võistleja on üksikisik üksikvõitleja varustusega, kelle üksus on purustatud ja mistõttu välist abi pole kuskilt loota.
 
10.   Toitlustamine
 Rajale võtavad võistlejad hädavajaliku toidumoona ise kaasa. Võistlejate toitlustamist võistluse lõpus ei toimu.
 
11.   Joogivesi
Võistlejatel on igas  kontrollpunktis võimalus täita oma veepudeleid. Võistlusrajal kontrollimata allikatest vee tarvitamine võib olla ohtlik ja toimub võistlejate omal vastutusel.
 
12.   Side
Lahingpaaril peab olema kaasas töökorras ja laetud akuga mobiiltelefon, mida võib kasutada vaid hädaolukorras. Võistluste hädaabi numbrid vt. p 4.
 
13.   Meditsiiniabi
Komplekteeritud meditsiinipaun on igas punktis, esmaabi meeskond on valmiduses raskemate juhtumite korral. Igal võistlejal peab olema kaasas isiklik üksikvõitleja esmaabivarustus.
 
14.   Kaardid
Võistlejate kasutuses on Eesti Kaitseväes kasutatavad kaardid mõõtkavaga
1:50 000. Andmed ja vajaliku informatsiooni kannavad võistlejad ise kaardile.
 
15.   Võistluse ajakava
 
22.04.
17:00-18:30    relvastuse väljastamine (Sakala maleva võistlejad).
18:30               võistlejate rivistamine.
18:40               võistluste avamine  ja tutvustus riviplatsil (Sakala maleva staap) Viljandi
mk. Viljandi vald , Peetrimõisa, Karula tee 7.
19:00               rännak stardipaika.
 
20:00               varustuse kontroll.
21:00               stardib esimene võistkond.
 
23.04.
12:00-16.00     lõpetab oletatavalt esimene võistkond.
12:00-21.30     transport malevasse (piisava arvu lõpetajate olemasolul).
21:00- 00:30   võistluse ametlik lõpp ( vastavalt stardi ajale)
13.00-02.00     relvastuse varustuse hooldus.
 
27.04
14.00-18.00    võistluse kokkuvõtted ja aruandlus.
 
 
16.   Autasustamine
Kõik, kes läbivad “Sõduriproov 2016” punktis 1. sätestatud arvestuse alusel 24 tunniga saavad selle kohta tunnistuse ja embleemi. Võitnud lahingpaar saab enda valdusesse rändkarika, v.a välisvõistlejad (Soome, Rootsi, Läti)
Kolmele esimesele lahingpaarile auhinnad.
Auhinnad antakse kätte Sakala Maleva korraldataval Maakaitsepäeva üritusel 23.06.2016.
 
17.   Võistlusjuhendi lisad:
1.1.1 Võistluse üldreeglid
1.1.2 Võistlusraja kirjeldus ja ülesanded (KP-d)
1.1.3 Vastutegevuse reeglid
      1.1.4 Kohustuslik varustus
 
 
 
 
Koostas:
 
 
Lauri Nälk
Nooremveebel
Maleva nooreminstruktor / võistluse peakorraldaja
 
lauri.nalkkaitseliit.ee
 
Tel. +372 53 030 647
 
 
 
 

Lisa 1.1.1
 
Võistluste üldreeglid
 
 
 
 • Võistkondadel on võistluste ajal keelatud:
 
 1. Võistlusdistantsi läbimisel transpordi kasutamine;
 2. Võistlusdistantsil või kontrollpunktides kõrvalise abi kasutamine v.a med abi;
 3. Alkoholi ja narkootiliste või ergutavate  ainete kasutamine;
 4. Teiste võistlejatega (v.a. võistluspaariline) ühinemine või ühistegevuse korraldamine võistlusdistantsi läbimise lihtsustamiseks või muul moel teiste võistlejate ees eelise saamiseks;
 5. Side pidamine (s.h. telefonitsi) või muul moel suhtlemine teiste võistlejatega;
 6. GPS navigatsiooni seadmete kasutamine;
 7. Kohtunike korraldustele mitte allumine;
 8. Võistluse käigus võistlusdistantsil või kontrollpunktides võistlejate vahetamine;
 9. Võistlusdistantsil reostada loodust, teha tuld selleks mitte ettenähtud kohas, rikkuda või kahjustada teiste isikute vara, siseneda eravaldustesse ( hoovid, õued, hooned).
 10. Kasutada võistlusdistantsi läbimiseks vahendeid või meetodeid, mis seavad ohtu võistleja enda-, kaasvõistleja- või kohtunike elu ja tervise;
 11. Füüsiline kontakt vastutegevusega või punkti kohtunikega.
 
Ülalloetletud keeldudest üleastumisel diskvalifitseeritakse keelust üleastunud võistleja või võistkond ning proteste arvesse ei võeta. Punkt 1. rikkumisel lisaks 3 aastane võistluskeeld antud võistlusel.
 
 
 
 • Korraldajatel ja kohtunikel on keelatud:
 
 1. Osutada võistlejatele abi, mis võib seada võistleja kaasvõistlejate ees eelistatud seisu, lihtsustab kontrollpunktide läbimist või aitab muul moel võistlejat nii, et see mõjutab võistleja lõpptulemust.
 2. Võistkonna või võistleja eelistamine kaasvõistlejate ees ülesannete hindamisel või protestide lahendamisel.
 3. Avaldada võistlejate kohta igasugust teavet vastutegevusele, mis võib vastutegevuse seada eelistatud seisu võistlejate ees.
 
Lisa 1.1.2
 
Võistlusrada:
 
Võistlusraja pikkus on linnulennult 32-36 km ja distantsi läbimiseks on aega koos teenitud karistuspunktidega 24 tundi. Võistkonnad saavad vabalt valida oma marsruudi kontrollpunktide vahel.
Võistlejad saavad stardis ning KP-des järgmise punkti asukoha koordinaadid. Võistlejad peavad liikuma varjatult, vältima asustatud punkte ja vastutegevust. Rajal on vahelduv loodus: mets, rägastik, võsa, soine mets, sügavad kraavid, jõed, lagendikud ja põllumaad. Rajal käituda keskkonnateadlikult (prügi maha loopimine, okste ning puude murdmine jms on keelatud), liikuda tuleb ka läbi eramaade (metsad / põllud) ja Looduskaitse ala.
 
Ülesanded (KP-d):
 
Rajal ja kontrollpunktides, peavad võistlejad valmis olema järgmiste ülesannete täitmiseks:
 • Orienteerumine raskesti läbitaval maastikul nii päeval kui öösel kasutades kaarti ja kompassi
 • Veekogu ületamine
 • Vastase tundmine
 • Tähelepanu ülesanne
 • Erinevate relvade tundmine ( tabelrelvad )
 • Granaadivise
 • Noavise
 • Side
 • Sõdurioskused
 • Osavus ja loogika ülesanded
 
Kõik loetletud ülesanded ei pruugi võistlusel olla. Võib olla üllatusülesandeid, mille saab teada alles võistluse käigus.
 
Lisa 1.1.3
 
Vastutegevus
 
Vastutegevuse ülesandeks on tabada võistlejad, kes ei liigu varjatult ühest kontrollpunktist teise või püüavad kasutada kõrvalist abi. Ülesande täitmiseks korraldab vastutegevus patrulle, vaatluspunkte, valveid ja varitsusi. Vastutegevus on relvastatud automaatide ja paukmoonaga. Nad tegutsevad terve võistlusraja ulatuses. Võistleja loetakse tabatuks, kui vastutegevuse liige on jõudnud 10 meetri kaugusele võistlejast tihnikus või metsas või 20 meetri kaugusele lagedal alal. Kui võistkonda on märgatud liikumas mööda teid või lagedaid alasid on vastutegevusel õigus võistkond kinni pidada, jälitades neid ka väljaspool teed ja lagedat ala (metsas). Iga tabatud võistleja peab loovutama ühe elukaardi vastutegevuse liikmele või grupile, kes nad tabas. Need kellel elukaarti esitada ei ole, on võistlus lõppenud. Vastutegevuse liikme poolt antud käsk või korraldus on kohustuslik täitmiseks kõigile võistlejatele ning vastutegevusel on vaidlussituatsioonis alati õigus. Vastutegevuse üks liige võrdub jao suuruse üksusega ehk 10 võitlejaga. Füüsiline kontakt s.h. kaklus võistlejate ja vastutegevuse liikmete vahel on KEELATUD. Paukpadrunitega ei tohi sooritada sihitud lasku inimese suunas, kes on lähemal kui 30 meetrit. Keelatud on lasta relvast millel puudub kompensaator.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa 1.1.4
 
Sõduriproovi varustuse nimekiri
 
Kohustuslik varustus:
 • Eraldusmärkidega Eesti Kaitseväe välivorm v.a välisvõistlejad (Läti, Soome).
 • Saapad või kummikud
 • Rakmed, lahingvest või seljakott
 • Joogipudel
 • Toit üheks ööpäevaks
 • Kompass
 • Puss, taskunuga või tääk
 • Individuaalne esmaabi pakk
 • Telkmantel või vihmakeep
 • Taskulamp koos patareidega + varupatareid
 • Tuletegemisvahendid
 • Rakmenöör 4 m (min. 4-6 mm paksune)
 • Kinnitatud automaat või poolautomaat relv + 3 salve (AK-4, M-14, M-16, Galill,  jne) v.a. püstolkuulipildujad jms.
 • Mobiiltelefon (vähemalt 1tk.) lahingpaari kohta
 • Kirjutusvahend, märkmik
 
 
 
Soovitatav varustus:
 
 • Vahetuspesu, sokid
 • Tagavara vorm
 • Magamiskott
 • Alusmatt
 • Kaitseprillid (öises metsas liikumiseks)
 • Plaastrid
 • Valuvaigistid (analgiin vm.) arsti soovitusel
 • Tagavara jalanõud (saapad või kummikud)
 • Priimus vee keetmiseks või toidu valmistamiseks
 • Termos- kuuma joogi tarvis
 
 
 
NB! Varustuse kaal ja kogus ei ole reglementeeritud. Võistkondadel võib soovi korral kaasas olla ka lisa varustust. Seda kontrollitakse ja kui see pole ära kasutatav (toit), siis peab see võistlejatel kaasas olema finišini.
NB! Keelatud on kasutada öövaatlus-ja asukoha määramise (GPS) vahendeid.
NB! Võistkonda ei lasta rajale, kui võistkond ei ole komplekteeritud st. pole teist lahingpaarilist.
NB! Varustuse kontrolli võidakse pisteliselt teostada ka kontroll-punktides ja selleks kuluv aeg lahutatakse maha lõpuajast.