Teksti suurus:
A A A

Registreeru ROKkl(rühmaülem) katsetele

05.10.2018
Katsetele registreerimine käib läbi oma kompanii ülema või läbi malevkonna vastutava (So - R. Ristimets, Pn - S. Saar, Ko - F. Kaas, Ki - H. Aus).
Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem) vastuvõtutingimused ja katsete kirjeldused

1. Aeg ja koht: 18.11.2018. Kaitseliidu Kool, Keskuse tee 2, Alu alevik

2. Vastutav:
Major Kaspar SAUL
Kooli sõjaväelise juhtimise
õppesuuna vaneminstruktor
Tel 717 9351
Mob 529 2966; 59 381

3. Kandidaatidele esitatavad tingimused:
Ametikoht (või mille täidab kandidaat peale kursuse edukat lõpetamist) - Rühmaülem (rühmapealik)
Haridus - kesk
Eeldus-kursused - NAK, INSTR 1 (sisaldub KL NAK-s) ja 2; JUP 1 (sisaldub KL NAK-s) ja 2.
Lisa-tingimused -  juhtinud KL jagu/gruppi vähemalt 2 aastat
Muud soovituslikud kursused ja kogemused - LIKkl I

4. Katsete kirjeldus
Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem) – ROKkl(R) katsed koosnevad kahest
osast – juhtimisharjutusest ja  vestlusest.

4.1 Juhtimisharjutus
Juhtimisharjutuse eesmärk on tagada, et ROKkl(R) vastuvõetutel on piisavad rakendusoskused jao lahingutegevuse juhtimisel, et kursusel oleks võimalik keskenduda eelkõige rühmaülema kompetentside omandamisele. Harjutusel demonstreerib kandidaat oma rakendusoskusi jao juhtimisel kaitsel ja rünnakukäsu koostamisel ning on valmis andma põhjendatud selgitusi oma otsuste ning tegevuste kohta.

Harjutus koosneb kahest osast:
a. Otsustusharjutus jao rühmitamine kaitsesse rühmaülema käsu põhjal ja juhtimine tulekontaktis.
Kandidaadil on jagu, mille liikmeid etendavad puutokid. Kandidaat saab „rühmaülemalt“ käsu kaitsepositsioonidele asumiseks. Peale käsu saamist teeb kandidaat jaoülema lahinguplaani ja viib „jaoliikmed“ positsioonidele nagu need oleksid reaalsed inimesed.
Hinnatakse: põhi-, vahetus - ja  varu positsioonide asetust seoses vastase tuleku suuna, hulga, relvastuse, lahingutehnika ja peamise käitumismudeliga tulekontaktis ning tegevusi haavatutega kaitsel. Lisaks veel tulekaarti, jaosisese  sidepidamise korraldust ja tule juhtimist ning otsustamist ja käsutamist situatsioonides (kontakt vastasega).
b. Jaoülema formaalse käsu koostamine rünnakuks.
Kandidaat saab rühmaülema rünnakukäsu ja koostab sellele vastavalt formaalse jaoülema käsu.
Hinnatakse käsupunktide olemasolu, rühmaülema käsust arusaamist, ülesannete jaotamist jaoliikmetele,

Küsimuste ja ülesannete koostamisel on kasutatud järgnevat õppevara:
a. Jaoülema käsiraamat KVLK Võru 2008
b. Sõduriõpik. Sõduri käsiraamat KVLK Võru 2008
c. Tankitõrje õpik KVÜÕA 2000

4.2 Vestlus
Vestluse eesmärk on tagada, ROKkl(R) vastuvõetutel on rahuldav eneseväljenduse võime ja valmisolek õppimiseks.
Vestlusel kandidaat selgitab oma õppima asumise ajendit ja õpihuvi (mida ta konkreetselt õppida soovib ning miks, millal, kuidas, kus ta seda rakendama hakkab).
Komisjon arvestab vestlusel kandidaadi varasemalt õpitu  rakendamisoskusi, harjutuste tulemusi ning võib arutada neid kandidaadiga. 
Lõpliku pingerea kujunemisel omavad olulist rolli malevate tegelikud vajadused, kursuse eesmärk ja kandidaadi enda  initsiatiiv ning soov.

5. Hindamine
Sooritused juhtimisharjutusel annavad 50% üldpunktidest ja vestlus 50%. Hindamine on mitteeristav (jah/ei). Iga „ja“ annab ühe punkti, „ei“ null punkti (kui hindamislehel ei ole märgitud teisiti). Hindamise aluseks on nõuetest tulenevate kriteeriumitega hindamislehed. Kursusele võetakse vastu tekkinud pingerea alusel.

6. Tagalaalane toetus
Vastuvõtukatsetel osalejatel kanda välivormi. Kaasa võtta KL liikmepilet, märkmik ja kirjutusvahend.
Katsetel osalejate toitlustamise tagab katsete korraldaja.
Malevatel tagada kandidaatidele vajalik varustus ning transport kodumalevast katsete toimumiskohta ja tagasi.