kaitseliit.ee  ." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru relvainstruktori kursusele (AK-4) KL koolis

10.01.2018
Relvainstruktori kursusele (AK-4)  kandidaatide esitamine 13. jaanuariks 2018 helen.sangkaitseliit.ee  .
Relvainstruktori kursusele (AK-4)  kandidaatide esitamine 13. jaanuariks 2018 helen.sangkaitseliit.ee .
 
Kursus viiakse läbi järgmistel ajavahemikel:
2.–4.02;
2.–4.03;
23.–25.03;
13.–15.04.2018.
Kursuse lõpetamiseks on vaja osaleda kõigil neljal nädalavahetusel ja teha iseseisvalt ettevalmistused nendeks.
Sihtgrupp
Vabatahtlikud tegevliikmed:
-           rühmaülem;
-           rühmavanem;
-           jaoülem;
-           instruktor sõltumata ametikohast.
Üldeesmärk
Kursusega luuakse võimalus omandada relvainstruktori oskused eesmärgiga kasutada  oskusi malevates relvaõppe läbiviimisel. Pikemas perspektiivis suurendatakse instruktorite hulka, kellel on relvainstruktori oskused.
Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on oskus  läbi viia relvaõpet drilli meetodil, juhindudes kehtivatest regulatsioonidest ja  õppematerjalist.
Õpiväljundid
Kursuse lõpuks kursuslane:
a)         tundide ette valmistamisel ja läbiviimisel juhindub kehtivatest õppematerjalidest ja ja regulatsioonidest;
b)         oskab ette valmistada ja kasutada koolituskaarti;
c)         oskab ette valmistada relvatunni läbiviimise koha ja vajaliku varustuse;
d)         on läbi viinud drilli meetodil vähemalt 2 relvatundi relva õpikus ettenähtud sisus ja mahus ning saanud soorituste kohta tagasiside
e)         on osalenud vähemalt viies kursuse raames läbiviidavas relvatunnis ning oskab teha kogetust järeldusi õpieesmärkide saavutamise või mittesaavutamise põhjuste kohta.
 
Sisu ja maht
Ained Kontakttunnid Iseseisev töö
Sõjaväepedagoogika 4 6
Relvatunni ette valmistamine ja läbiviimine 8 34
Relvatunnis osalemine 28  
Kokku: 40 40
Kursuse kogumaht: 80 akadeemilist tundi
 
Läbiviimise põhimõtted
I poolaasta kursusele võetakse maksimaalselt 10 kursuslast.
Kursuse iseseisva õppe osa edastatakse kursuslastele elektrooniliselt või tehakse kättesaadavaks e-õppe keskkonnas. Kõik info ja allikmaterjalid, mida saab edastada ja õppida kaugõppe teel, siis seda tehakse eesmärgiga kasutada kontaktõppe aega maksimaalselt õppetundide ettevalmistamiseks, nende läbiviimiseks ja tagasisidestamiseks.
Kursuse läbiviimisel eeldatakse, et malevas on kursuslasele kättesaadav (relva)instruktor, kes aitab relvatunde ette valmistada, läbiviimist harjutada ja annab arendavat tagasisidet. Malev peab looma võimaluse kursuslase õppematerjali, eeskirjade ja dokumentide saamiseks Kaitseliidu sisesest andmekogudest.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetajale väljastatakse  kursuse lõpetamist tõendav tunnistus koos selle juurde kuuluva õpiväljundeid kirjeldava tunnistuse lisaga.
Kursuslasele esitatavad nõuded
 
Formaalharidus Vähemalt keskharidus
Eelduskursused TSOBKKl või muu sarnane kursus;
NAKKl või muu sarnane kursus
INSTR 1 või muu sarnane kursus
Hoiakud Motiveeritud õppima, kohusetundlikkus, põhjalikkus, valmisolek meeskonnatööks.
Kursusega seonduv teave Taimo TOOMING  kontakt: taimo.toomingkaitseliit.ee, tel 58 556 433 (lühinr 59356).