Teksti suurus:
A A A

Registreeru NAK kursusele KLK`s

30.09.2015
Nooremallohvitseri kursusele Kaitseliidus (NAKKl) 2016 kandidaatide esitamine

 
Kandidaadid palume  edastada  23. oktoobriks 2015  malevasse helen.sangkaitseliit.ee
 
 
Nooremallohvitseri kursuselevastuvõtukatsed toimuvad Kaitseliidu koolis, Alus 14.11.2015
 
Kursus toimub 2016. a jooksul 9 nädalavahetuse ja ühe nädala pikkuse harjutusena. Kuupäevaline ajakava ja läbiviimise kohad täpsustuvad november 2015 ning on nähtav VÕPIS ja KL kooli kodulehel.
 
Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on tagada kaitseliitlastele esmatasandi sõjaväelise juhtimise alane ettevalmistus täitmaks jaoülema ülesandeid kriisisituatsioonis, reservteenistuses või sõjaajal toetamaks Kaitseliidule pandud ülesannete täitmist.
 
ülema otsusele:
 1. planeeritav kursuse toimumiskoht on Kirna õppekeskus;
 2. kursus algab jaanuar 2016 ning lõppeb 45. nädalal;
 3. VGr liikmetel on  5 õppenädalavahetust jalaväejaoülema baasõpe ja pärast seda VGr spetsiifiline õpe;
  Saavutatav pädevus
  Kursuse läbinul on võimekus täita erinevates kaitsvates ja sellega kaasnevates tegevustes jaoülema ülesandeid jalaväerühma koosseisus.
   
  Kursusele kandideerimise nõuded
Formaalharidus keskharidus (sh omandamisel)
Eelduskursused  TSOBKkl või ajateenistus EKVs
JUP-1
allüksuse kursus (jagu) soovituslik
Eelnevad kogemused Osalenud jalaväejao liikmena vähemalt kolmel õppusel/harjutusel
Hoiakud motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivne ellusuhtumine, valmisolek meeskonnatööks ja elukestvaks õppeks
 
Malevatel palun teavitada kandidaate kursusele kandideerimise nõuetest, vastuvõtu katsete kirjeldusest ja kursuse üldkirjeldusest.
 
Kandidaatidel võtta katsetele kaasa isikut tõendav dokument.
Vastuvõtukatsete kirjeldus
Katsed koosnevad kolmest osast: üksikmees jao koosseisus, topograafia ülesanne, grupi ülesanne ja  vestlus.
Vastuvõtukatsetele lubatakse aine ”Juhtimine praktikas1” läbinud kaitseliitlased.
1.         „Üksikmees jao koosseisus“ katseosa eesmärk on veenduda jaoliikmeks olemise ja tegutsemise kogemuses ning kvaliteedis, mis võimaldab kursusel keskenduda juhtimisvõimekuse arendamisele.
Ülesanded ja vaatlusobjektid on:
-           Tegutsemine jao kiirrünnaku drillides ja kiirkaitsesse rühmitumisel.
·           Liikumine erinevates jao formatsioonides;
·           Käemärkide jälgimine, järgimine ja edastamine;
·           Relvakandmis- ja üksiksõduri liikumisviisid;
·           Tuli ja liikumine lahingpaari koostöös;
·           Sihtmärgi osutamine;
·           Positsiooni valik;
·           Tulekaardi koostamine;
·           Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral: hindab olukorda, vajadusel peatab verejooksu ja asetab kannatanu stabiilsesse külgasendisse.
2.         „Topograafia ülesanne“ katseosa eesmärk on veenduda kandidaadi kaardilugemise ja kaardil planeerimise tasemes, mis võimaldab vastuvõetutel kursusel jätkata enda arendamist jaoülema ülesannetest lähtuvalt.
-           Ülesanne seisneb etteantud koordinaate kasutades, marsruudikaardi koostamises.
·           Koordinaatide märkimine kaardile;
·           Direktsiooninurkade võtmine;
·           Kauguste mõõtmine kaardil;
·           Sammupaarideks arvutamine;
·           Teekonnale kuluva aja arvutamine.
3.         „Grupi ülesanne“ katseosa eesmärk on veenduda kandidaadi valmisolekus töötada meeskonnas ning õppekavas näidatud hoiakute olemasolus.
 
4.         Vestlus. Vestluse eesmärk on tagada, et NAKkl vastuvõetutel on rahuldav eneseväljenduse võime ja valmisolek õppimiseks. Vestlusel kandidaat selgitab oma õppima asumise ajendit ja õpihuvi (mida ta konkreetselt õppida soovib ning miks, millal, kuidas, kus ta seda rakendama hakkab).
 
Tulemused
 
Kursusele võetakse vastu max 40 kandidaati eeldusnõuetele vastavuse, vastuvõtukatsete ülesannete, vestluse alusel moodustunud pingerea alusel. VGr kohtade komplekteerimiseks moodustatakse eraldi pingerida.
 
Vastuvõtukatsete tulemustest teavitatakse kandidaadi esitanud malevaid  hiljemalt 30. november 2015.
 
Vastuvõtukatsete korraldamisega seonduv teave leitnant Taimo TOOMING telefon 58 55 64 33 (59356).
 
Parimate soovidega,
 
Helen Sang
Personalispetsialist
7179509