kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru LIK II kursusele KLK´s

01.09.2016
Kandidaadid esitada MHK 26. September 2016 e-posti aadressile Parnu.personalkaitseliit.ee
Laskeinstruktori kursus II toimub  4.–6.11 ja 9.–11.12.2016 Alus.
Sihtgrupp
Kaitseliidu tegevliige või -teenistuja, kelle funktsioon näeb ette laskmiste läbiviimist.
Saavutatav pädevus
Kursuse tulemusena on õigus läbi viia taktikalisi laskmisi, lahinglaskmisi ja käsigranaadi viskeharjutusi kuni jalaväejao suurusele üksusele.
Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe Statsionaarõpe
  1.         Ohutushoid laske- ja/või viskeharjutuse planeerimisel ja läbiviimisel. 6 7
  2.         Laske- ja/või viskeharjutuse planeerimine ja ettevalmistamine 7 12
  3.         Laske- ja/või viskeharjutuse läbiviimine - 12
Ained kokku: 13 31
Õppepraktika: 48
Kursuse kogumaht: 92 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kaugõppest, statsionaarõppest ja õppepraktikast.
Kaugõpe viiakse läbi e-õppena. Kaugõpe on laskeinstruktori kursuse osa, mille tulemusena kursuslane omandab, täiendab ja värskendab laskeinstruktorina tegutsemiseks vajalikke teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks statsionaarõppes toimuvale praktilisele õppetööle ning kahe õppenädalavaheline aeg, mil kursuslane valmistab ette kogu laskmiseks vajaliku dokumentatsiooni koos taotlustega.
Statsionaarõpe viiakse läbi õppeklassis ja väljaõpperajatisel. Klassitunnid viiakse soovitavalt läbi grupiõppena, kasutades õppijakeskseid meetodeid. Statsionaarõpe lõpetatakse lõpuharjutusega, mille järel suunatakse kursuslane õppepraktikale.
Laskeinstruktori õppepraktika on laskeinstruktori kursuse osa, mille põhjal antakse hinnang kursuslase teadmistele ja oskustele laske- ja/või viskeharjutusi nõuetekohaselt läbi viia. Õppepraktika viiakse läbi Kaitseliidu malevates. Õppepraktika sisu ja korraldust reguleerib Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse II etapi õppepraktika juhend.
Kursus viiakse läbi 8 osalejale.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Ametikoht
Formaalhariduslikud
Eelduskursused
Kompaniipealik, rühmapealik, rühmavanem.
Vähemalt keskharidus.
Läbinud LIK I etapi ja omab õppelaskmiste läbiviimise õigust.
  Läbinud vähemalt reservvanemallohvitseri koolituse.
Isiksus Kohanemis- ja koostöövõimeline ning hea suhtleja.
Tervislik seisund vastab KL seaduses sätestatud KL tegevliikme tervislikule seisundile esitatavate nõuetele. Füüsiline seisund peab võimaldama töötada kõrgendatud riski ja raske füüsilise koormuse tingimustes.
Võimeline andma korrektseid käsklusi ja käske.
Võimeline juhtima meeskonnatööd.
Loova mõtlemisega ja omab eneseanalüüsi võimet.
Kõrge pingetaluvusega ja kiire otsustusvõimega.
 
 
Kursusega seonduv teave leitnant Silver KOIT’ilt telefonilt 5400 4932 (59352).