kaitseliit.ee 4. septembriks2017" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Laskeinstruktor I kursusele KL koolis

10.08.2017
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I tasemele kandidaatide esitamine helen.sangkaitseliit.ee 4. septembriks2017
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I tasemele kandidaatide esitamine helen.sangkaitseliit.ee 4. septembriks2017
 
2017. aastal viiakse laskeinstruktori kursuse I tase läbi neljal nädalavahetusel. Kursus toimub 22.–24.09; 6.–8.10; 16.–18 ja 24.–26.11.2017. Asukoht Männiku lasketiir, Harjumaal ja Kikepera laskeväli, Pärnumaal.
 
Sihtgrupp
Kaitseliidu tegevliige või teenistuja, kelle funktsioon näeb ette laskmiste läbiviimist.
 
Ainekavale asumise nõuded
Ametikoht Kaitseliidu tegevliige või -teenistuja, kelle funktsioon näeb ette laskmiste läbiviimist
Formaalharidus Vähemalt keskharidus
Eelduskursused 1)   nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus või Kaitseväes;
2)   instruktorikursus;
3)   elupäästva esmaabikursus;
4)   sooritanud automaadi TEST nr 3 ja püstoli TEST nr 2.
Hoiakud Koostöövalmidus, täpsus
Isikuomadused Kiire kohanemis- ja otsustusvõime, kõrge pingetaluvus, loova mõtlemine, võimeline juhtima meeskonnatööd, hea eneseanalüüsi võime
 
Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega luuakse tingimused vastasele mõjusa ning omadele ohutu tule- ja manöövrivõimega Kaitseliidu üksuste ettevalmistamiseks.
Õpiväljundid
Tulemus on rahuldav, kui kursuslane:
·          Tuvastab õppekavadest, eraldatud ressurssidest, ohutuseeskirjadest, laske-eeskirjast, ülema käskudest  ning muudest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ülesanded, võimalused ja piirangud laskeharjutuse läbiviimiseks;
·          Koostab tuvastatud ülesannetest, võimalustest ja piirangutest lähtuvalt laskeharjutuse käsu, sealhulgas joonestab laskmiste ohuala, valmistab ette õppematerjalid ja ohutusalase dokumentatsiooni;
·          Valmistab ette laskepaiga, lähtudes laskeharjutuse ülesehitusest ja tagades laskepaiga ohutuse ning julgestatuse;
·          Viib ohutult, vastavalt laskeharjutuse käsule, läbi laskeharjutuse ja annab laskjatele arendavat tagasisidet soorituste kohta;
·          Koostab laskeharjutuste kokkuvõtte, sealhulgas täidab laskemoona kuluaruande ja vormistab tulemuste protokolli.
Sisu ja maht
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
  1.         Laskmiste planeerimine - 2
  2.         Ohutushoid laskmiste planeerimisel ja läbiviimisel - 1
  3.         OE ja laskeväljaõppe eeskirja grupitöö - 3
  4.         Sihtmärgiõpe - 1
  5.         Laskeväljaõppe alused. Ohutuseeskirjad 1.1-1.7. Laskeväljaõppe eeskiri. 3 3
  6.         Automaatrelva baasõppe ainekava - 1
  7.         Automaatrelva baasõppe relvatundide sisu - 1
  8.         Kaitseväe harjutusväljad. Harjutusvälja kasutamise eeskirjad. 2 -
  9.         Laskmiste ohuala joonestamine ja kaardile kandmine. - 3
  10.       Laskeharjutuse käsk ja selle vormistamine - 2
  11.       Laskeharjutuse käsu koostamine 40 -
  12.       Automaatrelva baasõppe harjutuste A.1 – A.12, Test nr.2, Test nr.3 läbiviimine   32
  13.       Püstoliharjutuste  ja Test nr.2 läbiviimine - 10
  14.       Teooriatest 3  
  15.       Õppetunni- ja lasketreeningu ülesehitus 2 3
  16.       Kuivtreening 1 1
  17.       Laskmine 2 1
  18.       Laskmise vead, nende kõrvaldamine 2 2
  19.       Praktika 16 -
Ained kokku: 71 70
Õppekava kogumaht:   141 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kaugõppest, statsionaarõppest ja õppepraktikast. Kursuse arvestatud läbimine on eelduseks vastava taseme sertifikaadi andmiseks.
Kaugõpe viiakse läbi pööratud klassiruumi põhimõttel, kus õppenädalavahetuse vahelisel ajal kursuslased kavandavad laskmisi (näiteks õppijad koostavad laskekäske), lähtudes etteantud õppematerjalidest. See võimaldab statsionaarõppes keskenduda laskmiste läbiviimisele laskepaigas.
Statsionaarõpe viiakse läbi klassis ja laskepaigas. Statsionaarõpe toimub üldiselt nädalavahetustel (neli nädalavahetust). Statsionaarõppes viiakse läbi ainekavas ettenähtud teooriaõpe ning laskeharjutusi, kus kursuslased osalevad laskja läbiviija rollis. Kursuslane peab läbi viima vähemalt ühe laskeharjutuse.
Õppepraktika viiakse läbi Kaitseliidu malevates või Kaitseväe üksustes. Õppepraktika sisu ja korraldust reguleerib õppepraktika juhend.
Kursus viiakse läbi 7-16 kursuslasele.
Peale esimese etapi lõpetamist saab kursuslane õiguse viia läbi I taseme laskmisi.
 
 
Lisaküsimuste korral võtke ühendust Kaitseliidu kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktor leitnant Silver Koit`iga telefonil 5400 4932 või lühinumbrile 59 352
 
Lugupidamisega,
 
Helen Sang
Personalispetsialist
7179509