kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru KL laskeinstruktori kursuse I taseme kursusele

03.07.2018
Kandidaadid palume esitada hiljemalt 23.07.2018 parnu.personalkaitseliit.ee
2018. aastal viiakse LIK 1  läbi järgmistel ajavahemikel:
10-12.08; 14-16.09; 28-30.09; 19-21.10.
Asukoht: Kaitseliidu kool, Raplamaa, ja Metsniku lasketiir, Valgamaa.
Kursuse lõpetamiseks on vaja osaleda kõigil neljal nädalavahetusel ja teha iseseisvalt ettevalmistused nendeks.
Sihtgrupp
Kaitseliidu tegevliige või teenistuja, kelle funktsioon näeb ette laskmiste läbiviimist.
Ainekavale asumise nõuded
Ametikoht Kaitseliidu tegevliige või -teenistuja, kelle funktsioon näeb ette laskmiste läbiviimist
Formaalharidus Vähemalt keskharidus
Eelduskursused 1)   nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus või Kaitseväes;
2)   instruktorikursus;
3)   elupäästva esmaabikursus (16h meditsiiniõpet);
4)   sooritanud automaadi TESTi nr 3 ja püstoli TESTi nr 2.
Hoiakud Koostöövalmidus, täpsus
Isikuomadused Kiire kohanemis- ja otsustusvõime, kõrge pingetaluvus, loova mõtlemine, võimeline juhtima meeskonnatööd, hea eneseanalüüsi võime
Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on oskus  läbi viia laskmisi instruktori juhendamisel juhindudes kehtivatest regulatsioonidest ja  õppematerjalist.
Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega luuakse tingimused vastasele mõjusa ning omadele ohutu tule- ja manöövrivõimega Kaitseliidu üksuste ettevalmistamiseks.
Õpiväljundid
Tulemus on rahuldav, kui kursuslane:
·          tuvastab sõdurioskuste kursuse õppekavast, eraldatud ressurssidest, ohutuseeskirjadest OE 1.1-1.7, laske- või viskeharjutuse eeskirjast, ülema käskudest  ning lasketiiru kasutuskorrast ülesanded, võimalused ja piirangud laskeharjutuse läbiviimiseks automaatrelvast või püstolist;
·          koostab tuvastatud ülesannetest, võimalustest ja piirangutest lähtuvalt laskeharjutuse  käsu laskmiste P.1-P.5, A.1-A.12, testide 2 või 3 läbiviimiseks, sealhulgas joonestab laskmiste ohuala, valmistab ette õppematerjalid ja ohutusalase dokumentatsiooni;
·          valmistab ette laskepaiga, lähtudes laskeharjutuste P.1-P.5, A.1-A.12, testide 2 või 3 ülesehitusest, instrueerides laskmist läbiviivat personali ja tagades laskepaiga ohutuse ning julgestatuse;
·          viib ohutult, vastavalt laskeharjutuse  käsule, läbi laskeharjutused P.1-P.5, A.1-A.12, testid 2 või 3 ja annab laskjatele arendavat tagasisidet soorituste kohta;
·          koostab laskeharjutuse  kokkuvõtte, sealhulgas täidab laskemoona kuluaruande ja vormistab tulemuste protokolli.
Sisu ja maht
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
  1.         Laskmiste planeerimine - 2
  2.         Ohutushoid laskmiste planeerimisel ja läbiviimisel - 1
  3.         OE ja laskeväljaõppe eeskirja grupitöö   3
  4.         Sihtmärgiõpe - 1
  5.         Laskeväljaõppe alused. Ohutuseeskirjad 1.1-1.7. Laskeväljaõppe eeskiri. 3 3
  6.         Automaatrelva baasõppe ainekava - 1
  7.         Automaatrelva baasõppe relvatundide sisu - 1
  8.         Kaitseväe harjutusväljad. Harjutusvälja kasutamise eeskirjad. 2 -
  9.         Laskmiste ohuala joonestamine ja kaardile kandmine. - 5
  10.       Laskeharjutuse käsk ja selle vormistamine - 2
  11.       Laskeharjutuse käsu koostamine 40 -
  12.       Automaatrelva baasõppe harjutuste A.1 – A.12, Test nr.2, Test nr.3 läbiviimine - 32
  13.       Püstoliharjutuste  ja Test nr.2 läbiviimine - 10
  14.       Teooriatest 3 -
  15.       Laske ja viskeharjutuse- ja lasketreeningu ülesehitus 2 3
  16.       Kuivtreening ja drillid 1 1
  17.       Lasketehnika 2 1
  18.       Laskmise vead ja nende kõrvaldamine 2 2
  19.       Õppepraktika 16 -
Ained kokku: 71 68
Õppekava kogumaht:   139 akadeemilist tundi
Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kaugõppest, lähiõppest ja õppepraktikast. Kursuse arvestatud läbimine on eelduseks laskeinstruktori I taseme sertifikaadi andmiseks.
Kaugõpe viiakse läbi pööratud klassiruumi põhimõttel, kus õppenädalavahetuse vahelisel ajal kursuslased kavandavad laskmisi, koostades etteantud õppematerjalidest lähtuvalt laskekäske.
Lähiõpe on jaotatud neljale nädalavahetusele. Lähiõppes viiakse läbi ainekavas ettenähtud teooriaõpe ning laskeharjutused, kus kursuslased osalevad laskmiste läbiviija rollis. Kursuslane saab lähiõppe käigus viia läbi vähemalt kaks laskeharjutust.
Õppepraktika viiakse läbi Kaitseliidu malevates või Kaitseväe üksustes. Õppepraktika sisu ja korraldust reguleerib õppepraktika juhend.
Praktika käigus tuleb kursuslasel ette valmistada ja läbi viia kaks automaadi või püstoli põhi või jätkulaskeväljaõppe laskeharjutust või testi. Laskeharjutused tuleb sooritada vähemalt ühe aasta jooksul pärast lähiõppe lõppu. Läbiviidavad laskeharjutused lepitakse kokku praktikat läbiviiva üksusega. Praktika peab võimaldama kursuslasel iseseisvalt läbida kõiki laskeharjutuse ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi etappe.
Praktika juhendaja annab nõu ja hindab praktikandi kompetentside taset laskeharjutuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Hindaja peab omama vähemalt sama taseme laskmiste läbiviimise õigust. Hindamise tulemused fikseeritakse hindamislehel, kus on kirjeldatud hindamise kriteeriume. Praktika loetakse sooritatuks, kui kahe laskeharjutuse läbiviimine on hinnatud hindamislehtede alusel hindele „arvestatud“.
Kursus viiakse läbi 7-16 kursuslasele.
 
Lisaküsimuste korral võtke ühendust kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna staabiallohvitseri vanemveebel Imre ÕIM`uga kontakt: imre.oimkaitseliit.ee, telefonil  562 79294 või lühinumbril 59 359
Väljastatavad dokumendid
Aine lõpus väljastab Kaitseliidu kool hindamise nõuded täitnud kursuslasele laskeinstruktori I taseme sertifikaadi.  Sertifikaat on tähtajatu. Laskeinstruktori I taseme sertifikaat annab omanikule õiguse viia läbi põhi ja jätkulaskeväljaõpet automaadist ja  püstolist.