kaitseliit.ee  manuses oleval ankeedil." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Juhtimiskursus III KL koolis

03.07.2018
Kandidaadid palun esitada MHK 27.07.2018 e-posti aadressile parnu.personalkaitseliit.ee  manuses oleval ankeedil.
Juhtimiskursus III – arengukava koostamine (JUHT III) toimub Kaitseliidu koolis kahel nädalavahetusel, 07.–09. ja 22.–23.septembril 2018. aastal.
 
Kandidaadid palun esitada MHK 27.07.2018 e-posti aadressile parnu.personalkaitseliit.ee manuses oleval ankeedil.
 
Kursuse sihtgrupp
Töötajad: noorteinstruktor, Naiskodukaitse ringkonna instruktor.
Vabatahtlikud: Kaitseliidu malevkonna/üksikkompanii pealik ja pealiku abi ning juhatuse liikmed, Naiskodukaitse ringkonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liikmed,  Noorte Kotkaste malevapealik ja malevapealiku abi ning juhatuse liikmed, Kodutütarde ringkonnavanem ja ringkonnavanema abi ning juhatuse liikmed.
Läbiviimise põhimõtted
Kursusele võetakse kaheliikmelised allüksuste esindusisikutest (üksuse juht, juhi abi ja/või juhatuse liige/instruktor) koosnevad meeskonnad. Kursus koosneb iseseisvast tööst ja lähiõppest. Lähiõpe viiakse läbi klassiõppena kahel nädalavahetusel.
Lähiõppele eelnevas kaugõppes töötavad kursuslased iseseisvalt läbi kõrgema tasandi juhised, tegevuskavad ja arengukavad ning valmistavad ette oma allüksust tutvustava esitluse. Kahe nädalavahetuse vahelisel ajal toimuva iseseisva töö käigus täiendavad kursuslased valminud allüksuse arengukava esimesed osad (SWOT-analüüs, huvigrupid, visioon, missioon) lähtuvalt oma allüksuse juhtivkoosseisu teistelt liikmetelt saadavast tagasisidest.
Õpiväljundid
Kursuslane töötab paaristööna välja oma allüksusele inimressursi juhtimise arengukava tööversiooni.
Tulemus on rahuldav, kui kursuslane rakendab arengukava koostamisel strateegilise kavandamise 9-astmelist mudelit:
1)           defineerib allüksuse huviobjektid, määratleb nende nõuded ja ootused allüksusele ja juhile;
2)           kasutab SWOT-analüüsi määratlemaks allüksuse sise- ja väliskeskkonnast tulenevaid tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte;
3)           sõnastab allüksuse visiooni;
4)           sõnastab allüksuse missiooni;
5)           määratleb juhtimise tuumvaldkonnad;
6)           töötab välja ja sõnastab juhtimisalased eesmärgid ja osaeesmärgid;
7)           analüüsib huviobjektidest lähtuvaid ressursse;
8)           määratleb ja sõnastab juhtimisalased ülesanded;
9)           kontrollib arengukava osade (missioon, juhtimisalased tuumvaldkonnad, eesmärgid, ülesanded) ja visiooni vastavust.
Sisu ja maht
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
  1.         Isiklike juhtimiskogemuste analüüs 3
  2.         Meeskonnaloome harjutused 3
  3.         Inimressursi juhtimise arengukava koostamine 6 48
Kokku: 60 akadeemilist tundi
Kontroll
Õpiväljundi täitumise ja pädevuse saavutamise hindamisel kasutatakse enesekontrolli ja võõrkontrolli kombineerituna, teostades neid tulemuse osakontrollidena: (1) arengukavade osade valmimise käigus läbi individuaalse juhendamise ja tagasiside; (2) arengukava koostamise iga etapi lõpus leiavad aset ühispleenumid, kus näidisettekannete järgselt tuuakse välja nii omandatud tulemus kui edasised arenguvõimalused ja paranduskohad.
Kursusega seonduv teave Heiki ARIKE'lt telefonilt 501 4242 (lühinr 59 366) või kirja teel heiki.arikekaitseliit.ee