kaitseliit.ee " />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Juhtimiskursus I KL koolis

08.01.2018
Kandidaadid palun esitada hiljemalt 30.jaanuariks 2018 e-posti aadressile merit.arumaekaitseliit.ee
Juhtimiskursus I (JUHT I) toimub  Kaitseliidu koolis 05.03. – 09.03.2018. aastal.
 
Kandidaadid palun esitada hiljemalt 30.jaanuariks 2018 e-posti aadressile merit.arumaekaitseliit.ee  
 
Kursuse sihtgrupp
Teenistujad: Kaitseliidu Peastaabi osakonna ülem, jaoskonna ülem, malevapealik, maleva staabiülem, väljaõppeülem, väljaõppeinstruktor, Naiskodukaitse instruktor, noorteinstruktor, personalitöötaja, referent.
 
Vabatahtlikud: Kaitseliidu jaopealik, rühmapealiku abi, rühmapealik, kompanii pealik, malevkonna pealik. Naiskodukaitse ringkonna ja jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige ning erialagrupi juht. Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlikud juhid.
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb juhtide teadlikkus iseendast ja meeskonna efektiivsest toimimisest, mille tulemusena paraneb organisatsiooni juhtimine kõikidel tasanditel.
Õpiväljundid
Kursuslane saab isikliku tööpanuse kaudu sügavama arusaamise iseendast juhina ning arendab vilumust järgnevas:
•            süvajuhtimise põhimõtete rakendamine;
•            efektiivse kommunikatsiooni kasutamine;
•            motivatsiooni mõjutavate tingimuste välja selgitamine;
•            nõuete, ootuste, väärtuste ja hoiakute teadvustamine;
•            sotsiaalsete (grupi)protsesside vaatlemine ja analüüsimine;
•            enese väljendamine ja kaaslaste tegevuse interpreteerimine;
•            grupiprotsesside juhtimine koostööfaasi saavutamiseks.
 
Sisu ja maht
Teemad Kaugõpe Statsionaarõpe
Klassiõpe Väliharjutus
1. Juhi käitumine ja (süva)juhtimise elemendid 49
2. Ülesannete järgne meeskonnatöö analüüs 11
Kokku: 60 akadeemilist tundi
Läbiviimine
Juhtimiskursus I viiakse läbi viiepäevase statsionaarõppena. Soovitatav kursuslaste arv on kuni 21. Enamus õppetööst toimub 5-7 liikmelistes gruppides. Ainekursuse läbiviimise aluseks on metoodiline juhend.
Ainekursusel käsitletavad alateemad avatakse juhtumiõppega, mille käigus saadud kogemusi arutletakse ja üldistatakse ühiselt. Järgnevalt lahendatakse gruppides erinevaid ülesandeid, rakendades kursuslasi kordamööda vaatlejana. Peale ülesande lahendamist analüüsitakse tehtud tööd ja kuulatakse vaatleja tähelepanekuid. Grupi õpetaja sekkub grupi ja töökliima kujunemisesse võimalikult vähe, kuid suunab ja juhendab vajadusel. Sellele järgneval pleenumil üldistatakse saadud teadmised ja kogemused ning seotakse tervikuks.
Ainekursuse läbiviimisel järgitakse kogemusõppe põhimõtteid ja kasutatakse õppijakeskseid meetodeid. Ainekursuse ülesehitus ergutab kursuslasi võtma initsiatiivi, tegutsema süsteemselt ja ühtse meeskonnana. Läbi saadud meeskonnatöökogemuse kasvab teadlik eneseteostus ja vastutustunne, areneb koostööoskus uudsetes situatsioonides ning mõistmine, et inimesed on loomult erinevad. Läbi analüüsi, reflekteerides iseenda käitumist, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi.
Kontroll
Õpiväljundi täitmist kontrollitakse pleenumitel ülesannete lahenduste ettekannete ja arutelude käigus. Grupid analüüsivad ülesannete täitmise järgselt oma sooritust, selgitades välja nii arenguvõimalused efektiivsema meeskonnana toimimiseks kui ka saavutatud positiivsed tulemused õpiväljundi suhtes.
 
Kursusega seonduv teave Heiki ARIKE'lt telefonilt 501 4242 (lühinr 59 366) või kirja teel heiki.arikekaitseliit.ee