kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Juhtimiskursus I KL koolis

06.09.2017
Kandidaadid palun esitada hiljemalt 28.09.2017 e-posti aadressile: merit.arumaekaitseliit.ee
Kandidaadid palun esitada hiljemalt 28.09.2017 e-posti aadressile: merit.arumaekaitseliit.ee
 
Juhtimiskursus I (JUHT I) ENG toimub Kaitseliidu koolis 30.10.–03.11.2017. a.

Kursuse sihtgrupp
Teenistujad: Kaitseliidu peastaabi osakonna ülem, jaoskonna ülem, malevapealik, maleva staabiülem, väljaõppeülem, väljaõppeinstruktor, Naiskodukaitse instruktor, noorteinstruktor, personalitöötaja, referent.
Vabatahtlikud: Kaitseliidu jaopealik, rühmapealiku abi, rühmapealik, kompanii pealik, malevkonna pealik.
Naiskodukaitse ringkonna ja jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige ning erialagrupi juht. Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlikud juhid.
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb juhtide teadlikkus iseendast ja meeskonna efektiivsest toimimisest, mille tulemusena paraneb organisatsiooni juhtimine kõikidel tasanditel.
Õpiväljundid
Kursuslane saab isikliku tööpanuse kaudu sügavama arusaamise iseendast juhina ning arendab vilumust järgnevas:
•        süvajuhtimise põhimõtete rakendamine;
•        efektiivse kommunikatsiooni kasutamine;
•        motivatsiooni mõjutavate tingimuste välja selgitamine;
•        nõuete, ootuste, väärtuste ja hoiakute teadvustamine;
•        sotsiaalsete (grupi)protsesside vaatlemine ja analüüsimine;
•        enese väljendamine ja kaaslaste tegevuse interpreteerimine;
•        grupiprotsesside juhtimine koostööfaasi saavutamiseks.
 
Läbiviimine
Juhtimiskursus I viiakse läbi viiepäevase statsionaarõppena. Ainekursuse läbiviimisel järgitakse kogemusõppe põhimõtteid ja kasutatakse õppijakeskseid meetodeid. Ainekursuse ülesehitus ergutab kursuslasi võtma initsiatiivi, tegutsema süsteemselt ja ühtse meeskonnana. Läbi saadud meeskonnatöö kogemuse kasvab teadlik eneseteostus ja vastutustunne, areneb koostööoskus uudsetes situatsioonides ning mõistmine, et inimesed on loomult erinevad. Läbi analüüsi, reflekteerides iseenda käitumist, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi.
NB! Kursusel osalevad ka Eestis paiknevad liitlasüksused. Kursus on läbivalt inglise keelne.
Kontroll
Õpiväljundi täitmist kontrollitakse pleenumitel ülesannete lahenduste ettekannete ja arutelude käigus. Grupid analüüsivad ülesannete täitmise järgselt oma sooritust, selgitades välja nii arenguvõimalused efektiivsema meeskonnana toimimiseks kui ka saavutatud positiivsed tulemused õpiväljundi suhtes.