kaitseliit.ee ." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Juhtimine praktikas 2 kursusele KL koolis

28.02.2018
Kandidaadid palun esitada MHK 19.03.2018 e-posti aadressile: merit.arumaekaitseliit.ee .
Kandidaadid palun esitada MHK 19.03.2018 e-posti aadressile: merit.arumaekaitseliit.ee .
 
Juhtimine praktikas 2  (JUP 2) kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus 27.-29.04.2018
 
Kursusekood: KO204001240
 
Sihtgrupp:
VABATAHTLIKUD TEENISTUJAD
  • Malevkonna pealik
  • Kompaniipealik, pealiku abi
  • Rühmapealik, pealiku abi
  • Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees
  • Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine
  • Naiskodukaitse erialagrupi juht
  • Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige
  • küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige
 
  • Kõik
 
Üldeesmärk:
Kursuse tulemusena on Kaitseliidul kompetentsemad juhid, kes lähtudes inimesekeskset juhtimisest aitavad teadlikult kaasa organisatsioonile pandud ülesannete täitmisele.
 
Saavutatav pädevus:
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
Kursuslased saavad isikliku tööpanuse kaudu sügavama arusaamise järgnevatest tegevustest:
   • koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
   • probleemilahendusmudeli rakendamine;
   • mediatsiooni ehk konflikti lahendamise juhtimine;
   • arenguvestluse ettevalmistamine ja läbiviimine;
   • meeskonnarollide osatähtsuse mõistmine efektiivses meeskonnatöös.
 
Sisu ja maht:
Teemad Kaugõpe  Statsionaarõpe
1. Inimesekeskse juhtimise tegevused - 19
2. Juhtimisülesannete järgne analüüs - 11
Kokku: 30 akadeemilist tundi
 
Läbiviimise põhimõtted:
Kursus toimub statsionaarõppena kolmel tööpäeval või ühel nädalavahetusel. Kursusel on rõhk praktilistel harjutustel, mis viiakse läbi väikestes gruppides (4-7). Iga kursuslane saab võimaluse juhtida gruppi probleemülesande lahendamisel ning seejärel analüüsitakse saadud kogemust. Teooriat käsitletakse ühisarutelul.
 
Kursusel on 24 kohta
 
Kursuslasele esitatavad nõuded:
 
Kursuslane on läbinud kursuse Juhtimine praktikas 1 (JUP1)
Kursuslane omab soovituslikult vähemalt jaosuuruse üksuse juhtimise kogemust.
 
Kursuse läbimine on eelduseks järgnevatele kooli poolt korraldatavatele kursustele:
 
ROKkl(R)
RVAKkl (RV)
Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.
 
Kursusele arvamise valiku alused:
·          Malevaline ja organisatsiooniline tasakaal
·          Sooline tasakaal
 
Kursusega seonduv teave Kaisa ALBERT’ilt telefonilt 53834492 või kirja teel kaisa.albertkaitseliit.ee