Teksti suurus:
A A A

Registreeru AVE1 kursusele KLK` s

10.06.2016
Kandidaadid palun esitada hiljemalt 19. juuli 2016 e-posti aadressile: Merit.Arumaekaitseliit.ee
 
Sihtgrupp
Kaitseliidu struktuuriüksuste ja allüksuste juhid, kollegiaalsete organite liikmed, esindusisikud ja väljaõpet läbi viivad instruktorid.
Palgaline isikkoosseis:
-           struktuuriüksuse juht ja asetäitja;
-           peastaabi allüksuse juht ja asetäitja;
-           instruktor.
Vabatahtlikud tegevliikmed:
-           allüksuse ülem/pealik/juht/esinaine/vanem;
-           allüksuse ülema/pealiku/juhi/esinaise/vanema abi;
-           juhatuse liige;
-           revisjonikomisjoni esimees/esinaine;
-           instruktor.
Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega toetada Kaitseliidu ülema kavatsuste elluviimist, keskendudes „moraalse“, „kontseptuaalse“ ja „füüsilise“ tegevusliinil lõimimisele, luues juhtidele, esindusisikutele ning instruktoritele tingimused esinemisoskuste arendamiseks nii sissepoole kui ka väljapoole organisatsiooni suunatud esinemistel.
Taotletav pädevus
Kursuslasel on võimekus sõnaselgelt ja mõtestatult ning arusaadavalt end väljendada nii oma funktsioonipõhises kaitseliitlikus tegemises kui avalikel sõnavõtmistel organisatsiooni esindades.
Õpiväljundid
Kursuslane väärtustab sõnumi mõtestatust ning selle mõjuvat ja ühtselt mõistetavat esitamist, et tagada organisatsiooni eluline ja sisuliselt adekvaatne kuvamine nii organisatsiooni sissepoole kui ka väljapoole info edastamisel.
Tulemus on rahuldav, kui kursuslane:
•           saab aru kommunikatsiooni mudeli ja avaliku esinemise põhitõdede omavahelistest seostest;
•           määratleb oma esinemise eesmärgi;
•           sõnastab edastatava sõnumi lähtudes sihtgrupist;
•           koostab struktureeritud sõnavõtu;
•           kasutab erinevaid oma isikupära ja sõnumi kohalejõudmise mõjustamise võtteid sõnavõtu ettekandmisel;
•           analüüsib ja reflekteerib iseenda käitumist ja taju vahetu esinemiskogemuse põhjal;
•           analüüsib ja annab tagasisidet teiste esinemiste mõjususele ja kasutatavatele võtetele.
 
Sisu ja maht
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
  1. Avaliku esinemise põhitõed 6 2
  2. Kommunikatsioon ja avalik esinemine 3
  3. Sõnumi loomine, sõnastamine, struktureerimine 2
  4. Isiksuse omaduste mõju kasutamine avalikul esinemisel 2
  5. Kuulaja ja esineja taju, meelte kaudu mõjutamine 2
  6. Esinemisharjutused, analüüs ja tagasisidestamine. 18
Kokku: 35 akadeemilist tundi
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursusele võetakse maksimaalselt 20 kursuslast.
Kursusele eelneb kodutöö.
Kursus koosneb lähiõppest ja eelnevast iseseisvast tööst (kodutööst). Lähiõpe viiakse läbi teooriatundide ja harjutustena ühel nädalavahetusel. Iseseisva tööna kursuslane töötab iseseisvalt läbi avaliku esinemise põhitõdesid tutvustava lühimaterjali ning analüüsib kahte (kuni viie minuti pikkust) avaliku esinemise juhtumi videot. Lähiõppes on põhirõhk kursuslaste esinemisharjutuste läbiviimisel ja sooritusjärgsel analüüsil (treeningul, viieliikmelistes gruppides).
Kursuslaste eelteadmiste ja -oskuste kaardistamiseks kursuse alguses viiakse läbi (lühikese ettevalmistusajaga) improviseeritud lühiajaline etteaste etteantud põhisõnumi edastamiseks. Kursuse jooksul valmistavad ette ja esitavad kursuslased pikemaajalist ja põhjalikumat kaks esinemist teooriatundides omandatu baasil. Sooritust analüüsitakse enesega vastandamise meetodil videotreeningu käigus treeneri juhtimisel toetudes hindamiskriteeriumitele (hindamistabel). Treeningu lõpetuseks on kursuslasel tegevusraamatus määratletud oma õpivajadus ja kirjas tegevusplaan, mille juurde jääda ja mida teisti teha.
Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste sotsiaalse ja   enesemääratluspädevuse suurenemist. Oma praktilist esinemiskogemust analüüsides ja reflekteerides iseennast, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi. Kursus loob võimaluse tagasiside andmise ja vastuvõtmise võime arenguks. Kursus annab läbi praktiliste õpisituatsioonide ja aktiivõppe võimaluse ennast ootamatutes olukordades proovile panna ja iseendast rohkem teada saada.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslane on vähemalt keskharidusega või omandab seda.
Kursuslane on läbinud TSOBKkl või NKK BVÕ või Vabatahtliku noortejuhi kursuse.
 
Kursusega seonduv teave Heiki ARIKE’selt heiki.arikekaitseliit.ee, telf 5014242 (lühinr 59366).