kaitseliit.ee  " />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru Avaliku esinemise kursusele II KL koolis

29.08.2017
Kandidaadid palun esitada hiljemalt 24.09.2017 e-posti aadressile merit.arumaekaitseliit.ee
 
Avaliku esinemise kursusele II (27.-29.10.2017)  kandidaatide esitamine.
 
Kandidaadid palun esitada hiljemalt 24.09.2017 e-posti aadressile merit.arumaekaitseliit.ee
 
Sihtgrupp
Kaitseliidu struktuuriüksuste ja allüksuste juhid, kollegiaalsete organite liikmed, esindusisikud ja väljaõpet läbi viivad instruktorid.
 
Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega toetada Kaitseliidu ülema kavatsuste elluviimist, keskendudes „moraalse“, „kontseptuaalse“ ja „füüsilise“ tegevusliinil lõimimisele, luues juhtidele, esindusisikutele ning instruktoritele tingimused esinemisoskuste arendamiseks nii sissepoole kui ka väljapoole organisatsiooni suunatud esinemistel.
 
Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus oma sõnumi edastamisel rakendada sobivat esinemise stiili ja mõjutamise võtteid, lähtuvalt laiemast narratiivist ja sihtgrupi analüüsist ning sõnumi edastamise liigist.
 
Õpiväljundid
Kursuslane väärtustab sõnumi argumenteeritud esitlust ja valib teadlikult sobiva esinemise liigi ja stiili ning kasutab erinevaid mõjutamise võtteid.
Tulemus on rahuldav, kui kursuslane:
·          hindab esinemise ettevalmistamisel suhtluskonteksti ja sõnumi sobivust narratiiviga;
·          valib konteksti sobiva esinemise liigi ja stiili, määratleb oma sõnavõtu eesmärgi;
·          koostab struktureeritud ja argumenteeritud sõnavõtu;
·          kasutab sõnavõtu mõju suurendamiseks otstarbekaid kõnekujundeid;
·          demonstreerib oma avaliku esinemise oskust kahte erinevat liiki veenvat sõnavõttu esitades;
·          analüüsib ja reflekteerib iseenda käitumist ja taju vahetu esinemiskogemuse põhjal;
·          analüüsib ja annab tagasisidet teiste esinemiste mõjususele ja kasutatavatele võtetele.
Sisu ja maht
Teemad Iseseisev töö Lähiõpe
  1. Avaliku esineja eeldused 2 3
  2. Suhtluskontekst, esinemise liigid ja stiilid 3 3
  3. Kõnekujundite kasutamine esinemise toetajana 1 1
  4. Argumentatsiooni ülesehitamine ja erinevad veenmise võtted esinemise toetajana 2 2
  5. Esinemisharjutused, analüüs ja tagasisidestamine 18
Kokku: 35 akadeemilist tundi
 
Läbiviimise põhimõtted
Kursusele võetakse maksimaalselt 20 kursuslast. Kursus koosneb lähiõppest ja eelnevast iseseisvast tööst. Lähiõpe viiakse läbi teooriatundide ja harjutustena ühel nädalavahetusel.
Iseseisva tööna kursuslane töötab iseseisvalt läbi teemade materjali ning analüüsib ühte avaliku esinemise juhtumi videot ja ühte kirjalikku teksti. Kui kursuslane ei ole läbinud Avaliku esinemise kursust I, lisandub kolmetunnine kodutöö ülesanne Avaliku esinemise kursuse I materjalide põhjal.
Lähiõppes on põhirõhk kursuslaste esinemisharjutuste läbiviimisel ja sooritusjärgsel analüüsil (treeningul, viieliikmelistes gruppides).
Kursuse alguses viiakse läbi kursuslaste kodutööde tagasisidestamine ja tulemuste arutelu. Kursuse jooksul kursuslased valmistavad ette ja esitavad kaks erinevat liiki sõnavõttu, millest üks on etteantud liigis ning teine lähtub kursuslase funktsioonist organisatsioonis. Sooritust analüüsitakse enesevastandamise meetodil videotreeningu käigus treeneri juhtimisel toetudes hindamiskriteeriumitele (hindamistabel). Treeningu lõpetuseks on kursuslasel tegevusraamatus määratletud oma õpivajadus ja kirjas tegevusplaan, mille juurde jääda ja mida teisti teha.
Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste sotsiaalse ja enesemääratluspädevuse suurenemist. Oma praktilist esinemiskogemust analüüsides ja reflekteerides iseennast, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi. Kursus loob võimaluse tagasiside andmise ja vastuvõtmise võime arenguks. Kursus annab läbi praktiliste õpisituatsioonide ja aktiivõppe võimaluse ennast ootamatutes olukordades proovile panna ja iseendast rohkem teada saada.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.
Kursuslasele esitatavad nõuded
Kursuslane on vähemalt keskharidusega või omandab seda.
Kursuslane on soovituslikult läbinud Avaliku esinemise kursuse I kursuse (mõjuv esinemine).
 
Kursusega seonduv teave Heiki ARIKE’selt heiki.arikekaitseliit.ee, tel 5014242 (lühinr 59366).