Teksti suurus:
A A A

Pärnumaa maleva lasketiiru kasutusele andmise enampakkumise teade

14.03.2016
PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, RABA 1a LASKETIIRU KASUTUSSE ANDMISEKS KORRALDATAVA KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED JA LÄBIVIIMISE KORD
Kaitseliit annab Kaitseliidu Pärnumaa maleva juhatuse 29.12.2015 nr PN-0.1-2.1/15/26890PR ja 18,02,2016. Nr K-0.1-1/16/4319PR alusel üürile Pärnu linnas, Raba 1a paikneva Lasketiiru kompleksi.

Kaitseliidu Pärnumaa malev korraldab Pärnu linnas, Raba 1a,  asuva Lasketiiru kompleksi ja kinnistu üürile andmise enampakkumise juriidilisele isikule:
 
Lepinguga annab Üürileandja Lepingus sätestatud tingimustel ja tähtajaks Üürnikule kasutada Kaitseliidule kuuluva kinnistu: katastritunnusega 62510:089:0002 suurusega 1813,9m² ja sellel paikneva Lasketiiru hoone koos tehnoseadmete ja rajatistega, ehitusaluse pinnaga 1394m². Lasketiiru kompleksis paiknevad üksteisest eraldatud sportpüssi, õhupüssi ja püstoli lasketiirud, relvaruum, õppeklass, saun, riietusruumid meestele ja naistele, sanitaarsõlm, termosõlm ja adminruumid. Lasketiiru kompleks on varustatud laskmiseks kohandatud sisseseadega, osaliselt tsentraalselt köetav, ühendatud toimiva linna vee- ja kanalisatsioonivõrguga ja kaetud tuletõrje ja videovalve süsteemiga. Elektripeakaitse 50A.
Üürileping sõlmitakse üürilepingu ja selle lisades kirjeldatud tingimustel. Pakkumise esitajal ei tohi olla maksuvõlgnevusi ja maksehäireid viimase 3. aasta jooksul.
Pakkumise esitajal peavad olema lasketiiru või laskepaiga kasutamise tegevusluba, vähemalt 2. aastane sellealane haldamise kogemus,  ja esitama seadusest tulenevad selleks vajalikud PPA load/litsentsid ning kvalifitseeruma läbi viima relva- ja laskeõpet.
Üürniku esindaja peab omama juriidilise isiku relvade eest vastutava õigused.
Üürnikul on õigus kasutada kinnistut ja Lasketiiru üksnes sihtotstarbeliselt.
Vara antakse üürilepingu alusel kasutamiseks tähtajaga 10 aastat.
 
Üüri suurus vähemalt xx,xx  EUR ühes kalendrikuus (käibemaksu ei lisandu).
Elektrienergia, vee ja kanalisatsiooni ja prügi äraveo tasumine toimub vastavalt arvestite ja maleva poolt esitatud arvete alusel.

Varaga on võimalik tutvuda selle asukohas, milleks tuleb eelnevalt leppida kokku aeg enampakkumise korraldaja esindajaga: Pärnumaa maleva haldusjuht: Alar Ehala, kontaktandmed tel: 53041570, e-post: alar.ehalakaitseliit.ee  

1. Vara on Kaitseliidu omand, vara ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, vara ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega nagu näiteks üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud.

2. Vara antakse kasutamiseks kirjaliku enampakkumise teel vastavalt käesolevale kirjaliku enampakkumise- ja kaitseliidu poolt üürilepingu lisades väljatoodud tingimustele ning läbiviimise korrale.

3. Enampakkumise alghind ehk ühe kuu üür on mitte vähem kui 100,00€ (ükssada eurot), pakkumuse esitamisel arvestada, et üürile käibemaksu ei lisandu. Sõlmitava lepingu alusel tasutava üüri suuruseks on vastavalt käesolevale korrale enampakkumisel pakutud kõrgeim hind.

4. Enampakkumisel osalevad isikud ei ole kohustatud tasuma lepingu sõlmimise tagatist.

5. Kirjalik enampakkumine / pakkumiste avamine toimub Kaitseliidu Pärnumaa maleva staabihoones, mis paikneb Pärnus, Pikk tn 20, 04.04.2016 kell 12.00.

6. Enampakkumisel osaleja esitab Kaitseliidule kinnise ümbriku, millele on märgitud järgmised andmed:

Kaitseliit (Kaitseliidu Pärnumaa malev)
Pärnu, Pikk tn 20
Kirjalik enampakkumine "Pärnu linnas, Raba1a asuva lasketiiru üürile andmine“
Juriidilise isiku nimi, registrikood, aadress, sidevahendite andmed
"PAKKUMINE”
"Mitte avada enne 04.04. 2016 kell 12.00.”
7. Pakkumine tuleb esitada aadressil Pärnumaa maleva valvelauda tööpäevadel E-N 8.30-16.45, R 8.30-14.00. Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 04.04.2016 kell 11.00.  
Posti teel saadetud ümbrik peab olema Rapla maleva staapi saabunud enne avamise kellaaega. Postiaadress on Pärnu, Pikk tn 20
 
8. Ümbrikus peavad sisalduma järgmised dokumendid:
8.1. pakkuja nimi, kontaktandmed;
8.2. avaldus enampakkumisel osalemiseks enampakkumisel kehtinud tingimustel;
8.3. kinnitatud 3. aasta väljavõte maksuametist ja maksuhäirete registrist;
8.4. PPA tegevusloa koopia, Lasketiiru või laskepaiga kasutamiseks tasulise teenuse osutamiseks;
8.5. vähemalt 3. juriidilise isiku esindajate relva- ja laskeõppe läbiviimise Eesti Laskurliidu (ELL) laskeinstruktori litsentsi koopiad,
8.6. Juriidilise isiku relvade eest vastutava õigust tõendava dokumendi koopia;
8.7. Haridusministeeriumi poolt väljaantud koolitusloa koopia väljaõppe läbiviimiseks;
8.8. Koostöölepingu koopia Töötukassaga, mis tagab väljaõpetatavatele peale rahvusvahelistesse turvafirmades tööleasumist, töökaotuse korral töötukassa registrisse kandmise.
8.9. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma (ühe kuu üür);
8.10. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku esindaja puhul volikiri.

9. Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Soovi korral väljastatakse pakkumise esitajale tõend pakkumise esitamise kohta.

10. 15 minutit pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist avab Kaitseliidu komisjon enampakkumisele esitatud ümbrikud. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras ja kantakse enampakkumise protokolli. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad.

11. Kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist või kui ühtki pakkumist enampakkumisele ei lubata, loeb komisjon enampakkumise nurjunuks.

12. Pakkumised, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta käesolevas korras nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle mitteosalemise põhjuse kohta.

13. Enampakkumise võitjaks on enampakkumisel osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise, esitas P 8. Nõutud dokumendid ja tõendid ning vastas maleva poolt seatud tingimustele. Kui 2 või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgema pakkumise, korraldatakse nende vahel 10 päeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi kirjalikult sama komisjoni poolt, kui müügi korraldaja vastavalt ei otsusta korraldada suulist enampakkumist või muuta komisjoni koosseisu. Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumine.

14. Kirjaliku enampakkumise võitja ja paremuselt teise pakkuja nime ning nende pakkumised teeb korraldaja kõigile pakkumiste esitajatele kirjalikult teatavaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

15. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Korraldaja teeb kolme päeva jooksul otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Protestid tuleb esitada Kaitseliidu Pärnumaa maleva staapi.

16. Kaitseliidu keskjuhatus kinnitab 20 tööpäeva jooksul alates enampakkumise toimumisest enampakkumise tulemused, jätab need kinnitamata või tunnistab enampakkumise nurjunuks.

17. Enampakkumise tulemused jäetakse Kaitseliidu keskjuhatuse poolt kinnitamata, kui:
17.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
17.2. selgub, et kirjaliku enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
17.3. enampakkumisel osalejana ei registreerunud ühtegi isikut või ei esitatud nõuetele vastavat pakkumist;
17.4. enampakkumisel ilmnes osalejate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis mõjutas või võis oluliselt mõjutada enampakkumise tulemust;
17.5. enampakkumisel rikuti õigusaktidega sätestatud korda enampakkumise tulemust mõjutanud ulatuses;
17.6. vähemalt ühel osalejal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta ja nimetatud isiku või isikute osavõtt mõjutas oluliselt enampakkumise tulemust;
17.7. võitis pakkumine, mis on Kaitseliidu jaoks majanduslikult vastuvõetamatu.

18. Enampakkumiste tulemuste kinnitaja peab enampakkumise kinnitamata jätmise põhjused formuleerima ja kirjalikult vormistama. Enampakkumise kinnitamata jätmise kohta peab ta enampakkumise protokollile tegema kirjaliku märke, lisades samas ka otsuse kuupäeva ning enampakkumise kinnitamata jätmise põhjusi fikseeriva dokumendi asukoha.

19. Enampakkumise nurjunuks tunnistamise korral:
19.1. üürilepingut ei sõlmita.

20. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamisel enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või riigivaraseaduse, käesoleva korra ja teiste õigusaktide nõuete rikkumise tõttu on enampakkumise korraldajal õigus süüdlastelt tekkinud kahju sisse nõuda.

21. Kaitseliidu keskjuhatus otsustab ühe kuu jooksul avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisest, kas korraldada uus enampakkumine, lükata enampakkumine edasi või loobuda uuest enampakkumisest.

22. Ühe kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist sõlmitakse enampakkumise võitjaga üürileping arvestades käesolevas korras esitatud tingimusi. Lepingu allkirjastamise aja ja koha teatab enampakkumise võitjale enampakkumise korraldaja kirjalikult.

23. Vara valduse üleandmine toimub üleandmise- vastuvõtmise akti allkirjastamisega. Üleandmise- vastuvõtmise aktis kirjeldatakse vara koosseisu ja seisundit.

24. Üürilepingut ei sõlmita kui:
24.1 Kaitseliidu keskjuhatus ei kinnita enampakkumise tulemusi;
24.2 ilmnevad seaduslikud takistused, mille tõttu lepingu sõlmimine ei ole võimalik kolme (3) kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

25. Kui üürileping jääb sõlmimata muu põhjuse tõttu, ei maksta enampakkumise korraldaja poolt täiendavaid hüvitisi ega korvata kahjusid.

26. Lepingu sõlmimisest kõrvalehoidmisel võib Kaitseliit avaliku enampakkumise tulemused tühistada.

27. Kui enampakkumisel osaleb isik, kellel ei ole õigust enampakkumisel osaleda, on ta kohustatud hüvitama kõik enampakkumise tulemuste kinnitamatajätmisega enampakkumise korraldajale või Kaitseliidule tekkivad kulutused ja kahjud.

28. Kui avaliku enampakkumise võitja ei ole tähtaegselt lepingut sõlminud, võib sõlmida lepingu paremuselt teise pakkumise teinud isikuga. Korraldaja määrab lepingu sõlmimise tähtaja, mis võib olla kuni üks kuu.

29. Avaliku enampakkumise tulemuste tühistamise otsuse järel otsustatakse ühe kuu jooksul uue enampakkumise korraldamine, enampakkumise edasilükkamine või uuest enampakkumisest loobumine.

KINNISTU JA HOONE ÜÜRILEPINGU PROJEKT