Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Liikmemaksu tasumine
Saaja: Kaitseliit
Arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
BIC: EEUHEE2X
Viitenumber: 62020100083
Selgitus: Ees- ja perekonnanimi, Malevkond
Summa:  12 eurot aasta.
NB! Juhime tähelepanu asjaolule, et alates 01.01.2019 ei ole võimalik liikmemaksu tasuda sularahas maleva staabi korrapidajale.

Danske Bank A/S Eesti filiaal
Nordea Pank
SEB
Swedbank
 • Kaitseliidu liikmel on kohustus maksta liikmemaksu.
 • Liikmemaks kehtestatakse kalendriaastaks.
 • Liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja kehtestab Kaitseliidu keskkogu.
 • Liikmemaks tasutakse kas maleva juhatuse, küberkaitseüksuse juhatuse, Naiskodukaitse ringkonna juhatuse, Noorte Kotkaste keskjuhatuse või Kodutütarde keskjuhatuse näidatud arvelduskontole või selleks määratud isikule Kaitseliidu ülema kehtestatud korra järgi.
 • Kaitseliidu liikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast. Liikmeks oleku ajal makstakse liikmemaksu jooksva aasta eest.
 • Liikmemaksu võlg tuleb tasuda kümne tööpäeva jooksul liikmesuse lõppemisest arvates. Liikmesuse lõppemisel ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.
 • Liikmel, kellel ei ole võimalik liikmemaksu tasuda, tuleb teha malevkonna pealikule põhjendatud liikmemaksust vabastamise avaldus. Liikmemaksust vabastamise otsustab malevkonna juhatus.
 • Laekunud rahad jäävad malevkondade juhatuste kasutada.

Kaitseliidu Keskkogu 31.05.2014 otsusega nr K-0.1-1/14/11765 ja Pärnumaa maleva juhatuse 09.03.2016 otsusega nr PN-0.1-2.1/16/6008PR on Kaitseliidu liikmemaksu maksmise kohustusest vabastatud:
 • Pärnumaa maleva tegevliikmed alates 60. eluaastast – isikud, kes ei ole enam kaitseväekohuslased.
 • Pärnumaa maleva noorliikmed.
 • Ajateenistuses viibivad Pärnumaa maleva tegevliikmed.
 • Pärnumaa maleva tegevliikmetest kooliõpilased gümnaasiumi lõpetamiseni.