Teksti suurus:
A A A

Registreeru tulejuhieriala kursusele KLK`s

19.02.2015
Ajakava
AEG                  TEGEVUS
24.-26.04.2015   I kontaktõppe nädalavahetus
22.-24.05.2015   II kontaktõppe nädalavahetus
5.-7.06.2015       III kontaktõppe nädalavahetus
21.-23.08.2015   IV kontaktõppe nädalavahetus, osalemine miinipildujate laskeharjutusel
16.-18.10.2015   osalemine õppusel „Kotkalend“

Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD  TEENISTUJAD
SA ametikoht:
1. Miinipildujarühma tulejuht;
2. Miinipildujarühma ülem;
3. Luurerühma jaoülemad;
4. Võitlusgrupi jaoülemad;
5. Jalaväe- ja tankitõrjerühma ülemad;   • Kõik

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega luuakse eeldused Kaitseliidu tulejuhtimise ning rühmataseme tuletoetuse planeerimise ja juhtimise võime parandamiseks ja ühtlustamiseks mille läbi kasvab jalaväekompanii allüksuste lahinguvõime ning tagatakse Kaitseliidu relvastuses olevate tuletoetusvahendite efektiivne kasutamine.

Saavutatav pädevus
Tulejuht planeerib ja juhib jalaväekompanii allüksusele antud kaudtuletoetust eesmärgipäraselt rühma lahinguplaani toetuseks ning sünkroniseerib tuletoetuse rühma manööverskeemiga, läbi mille tõuseb rühma lahinguvõime, ning täidab kompanii poolt määratud tuletoetuse ülesandeid, toetades nii kompanii ülesande täitmist.

Sisu ja maht
Teemad                                                                         Kaugõpe  Lähiõpe
1 Tulejuhtimise alused                                                   5                    27
2 Jalaväerühma tuletoetuse planeerimine ja juhtimine 12                   57
3 Integreeritud lõpuharjutus „Kotkalend“                        -                     24
Ained kokku:                                                                  17                 108
Kursuse kogumaht:  125 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus lähtub miinipildujarühma tulejuhi erialakursuse õppekavast ja koosneb viiest kontaktõppe nädalavahetusest ja kaugõppest. Kursusel õpitakse täitma lahingukompanii miinipildujarühma tulejuhi (kes on ühtlasi tulejuhtimismeeskonna ülem) funktsiooni, lähtudes lahingukompanii ja tema allüksuste funktsioonist ja taktikast. Reaalse õpikeskkonna loomiseks kasutatakse järgmisi meetodeid: situatsiooniülesanded arvutipõhistes lahinguvälja simulaatorites, integreeritud planeerimis- ja juhtimisharjutused maastikul, osalemine tulejuhina laskeharjutustel kaudtulerelvadest. Kaugõpe viiakse läbi enne õppenädalavahetusi probleem- ja situatsioonülesannete kaudu. Kursusele kandideerijal peaks olema vajalikud side-erialased teadmised ja oskused (rühma sidespetsialisti tase). Kursusel saab osaleda kuni 15 inimest.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalharidus Soovitatavalt keskharidus
Eelduskursused NAKkl või samaväärne kursus Kaitseväes
 Side-eriala kursuse Kaitseliidus 1. moodul (rühma sidespetsialist)

Kursusele registreerimine
helen.sangkaitseliit.ee, tlf 7179509, MHK 13MAR2015.