kaitseliit.ee MHK 18DTS2015." />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru LIK I kursusele KLK`s

25.11.2015
Kandidaadid esitada helen.sangkaitseliit.ee MHK 18DTS2015.
Kandidaatide esitamine Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I etapile

2016. aastal viiakse laskeinstruktori kursuse I etapp läbi kahel nädalavahetusel. Kursus toimub 22-24.01 ja 19-21.02.2016. Asukoht Valgas.

Sihtgrupp

Kaitseliidu tegevliige või teenistuja, kelle funktsioon näeb ette laskmiste läbiviimist.

Kursuslasele esitatavad nõuded

Kursuslane peab olema:

1) vähemalt keskharidusega;

2) läbinud vähemalt nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus või kaitseväes;

3) Kaitseliidu tegevliige;

4) määratud kompaniipealiku, rühmapealiku, rühmavanema, jaopealiku või maleva väljaõppeinstruktori või relvuri ametikohale;

5) sooritanud ohutustehnika eksami Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldiste ohutuseeskirjade laskeväljaõpet käsitletavate lisade põhjal vähemalt hindele rahuldav;

6) läbinud esmaabi kursuse (min mahus 16 tundi);

7) läbinud instruktorikursuse;

8) sooritanud relvaeksami (tabelrelvastusse kuuluv kuni 20 mm käsitulirelv) vähemalt hindele rahuldav.

Kursuse eesmärk

Õppetöö tulemusena kursuslane:

1) teab õppelaskmiste läbiviimist reguleerivat dokumentatsiooni;

2) oskab:

- planeerida õppelaskmisi;

- viia ohutult läbi õppelaskmisi;

- käsitseda ohutult relvi;

- õpetada relvade ohutut ja efektiivset käsitsemist.

3) väärtustab ohutushoidu relvade käsitsemisel.

Õpiväljund

Kursuse läbinu on võimeline tegutsema laskeinstruktorina õppelaskmiste läbiviimisel ühest relva liigist (kuni 20 mm käsitulirelvadest) jao suurusele üksusele ning olema tulepositsiooni kontrollijaks lahinglaskmiste läbiviimisel (kuni 20 mm käsitulirelvadest) jao suurusele üksusele.

Sisu ja maht

1. Õppelaskmiste planeerimine

2. Ohutushoid õppelaskmiste planeerimisel ja läbiviimisel

3. Laskeasjandus, laskeväljaõpe ja OE relvade käsitsemisel

4. Lõpuharjutus

5. Õppepraktika

Kursuse kogumaht: 116 akadeemilist tundi

Märkused

Kursus koosneb kaugõppest, statsionaarõppest ja õppepraktikast.

Kaugõpe on laskeinstruktori kursuse osa, mille tulemusena kursuslane omandab laskeinstruktorina tegutsemiseks vajalikud teoreetilised teadmised ja mis on eelduseks statsionaarõppes toimuvale praktilisele õppetööle.

Statsionaarõpe viiakse läbi klassis ja lasketiirus.

Statsionaarõppe nõutud tulemustega lõpetamise järel suunatakse kursuslane õppepraktikale.

Laskeinstruktori õppepraktika on laskeinstruktori kursuse osa, mille põhjal antakse hinnang kursuslase teadmistele ja oskustele laskmisi nõuetekohaselt läbi viia. Õppepraktika viiakse läbi Kaitseliidu malevates. Õppepraktika sisu ja korraldust reguleerib Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I etapi õppepraktika juhend.

Õppepraktika nõuetekohase sooritamise järel väljastatakse kursuse läbinule tunnistus-sertifikaat.

Kursusel saab osaleda kuni 16 inimest.

Kursusega seonduv teave Kaitseliidu kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktor leitnant Silver Koit`ilt telefonil 5400 4932, lühi 59 352