kaitseliit.ee  " />
Teksti suurus:
A A A

Registreeru KLK`s toimuvale Välikoka kursusele

16.12.2016
Registreerumine MHK 05JAN2017 merit.arumaekaitseliit.ee
 
Välikoka kursuse (KL303000257) e- õpe Iliases toimub 1.02- 19.03. 2017, kompleksharjutus Kaitseliidu Jõgeva malevas, Aia 36a, Jõgeva linn toimub 28.04- 30.04.2017 ning praktika 31.07.- 05.08.2017 Pärnumaal või  41. nädalal Kaitseliidu kooli tasemekursuse lõpuharjutusel Kotkalend 2017 Raplamaal.

Sihtgrupp
Naiskodukaitse ringkonna toitlustusgrupi liige
Kaitseliidu väliköögi meeskonna liige

Üldeesmärk

Kursuse läbiviimise tulemusena paraneb välitoitlustuse ja hügieeninõuete järgimise tase kogu Kaitseliidus.

Saavutatav pädevus

Kursuslane on võimeline töötama välikokana nii üksi kui meeskonna koosseisus.

Sisu ja maht
Ained                                                                                                                                   Kaugõpe  Lähiõpe
 1.Menüü ja kalkulatsioon                                                                                                               10      -
 2.Väliköök, väliköögi paigutus, toitlustusjääkide ja prügi käitlemine, ladu ja tarvikud.                   18      -
 3.Toidu ettevalmistamine, valmistamine ja väljastamine. Tööjaotuse ja transpordi korraldamine. 14     -
 4.Kompleksharjutus                                                                                                                          -     15
Ained kokku:                                                                                                                                    45     15
Õppepraktika:  106 akadeemilist tundi
Kursuse kogumaht:  166 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb neljast veebipõhisest õppenädalast, ühest õppepraktika nädalavahetusest ja ühest nädalasest praktikast. Veebipõhine õpe viiakse läbi Eesti Kaitseväe kinnises e- õppe portaalis, mis on üles seatud õppehaldussüsteemis Ilias. Kursuse eeldusena tuleb samas süsteemis läbida kursuslastel ka hügieenikoolitus.
Kursusel lähtutakse andragoogilistest põhimõtetest ja kasutatakse valdavalt aktiivõppemeetodeid.
Soovitatav osalejate arv on vahemikus 15-20 inimest.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Ametikoht Naiskodukaitse toitlustusgrupi liige
 Kaitseliidu väliköögi meeskonna liige
Formaalharidus Kursuslane on vähemalt keskharidusega.

Eelduskursused 
Naiskodukaitsjast kursuslasel on läbitud BVÕ.
 Kaitseliitlasest kursuslasel on läbitud TSOBKkl ja Naiskodukaitse baasväljaõppe toitlustusmoodul.

Hoiakud 
Kursuslane on nõus panustama oma vaba aega organisatsiooni väljaõppel osalejate toitlustamiseks ja on positiivse ellusuhtumisega.
Isikuomadused Kursuslane talub füüsilist koormust, on kiirete liigutuste ja hea koordinatsiooniga. Kursuslane on loov, säästlik ja arenemisvalmis ning õpihimuline.

Lisaeeldused 
Kursuslane omab kehtivat tervisetõendit toitlustamise alal. Kursuslane on hea füüsisega, sh jaksab ja tohib tõsta raskeid asju.

Kursusega seonduv Mariana MAASIK’ult telefonilt 578 60 454,
lühinumber 59669

Registreerumine MHK 05JAN2017 merit.arumaekaitseliit.ee