Teksti suurus:
A A A

Registreeru KLK`s toimuvale tulejuhtimise erialakursusele

26.09.2016
Kandidaadid esitada MHK 12OKT2016 helen.sangkaitseliit.ee .

Tulejuhtimise erialakursusele (alustaja tase) kandidaatide esitamine

Ajakava
AEG                  TEGEVUS
18.-20.11.2016 I kontaktõppe nädalavahetus
2.-4.12.2016 II kontaktõppe nädalavahetus

Sihtgrupp
VABATAHTLIKUD  TEENISTUJAD
SA ametikoht:
1. Jalaväeüksuse ülem;
2. Tankitõrjeüksuse ülem;
3. Luureüksuse ülem;
4. Miinipildujarühma ülem;
5. Miinipildujarühma tulejuht (pädevuse värskendamiseks, mitte erialaõppeks);   • Kõik

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimisega tõstetakse Kaitseliidu lahinguüksuste ülemate teadlikkust kaudtulefunktsiooni juhtimise osas, luues sel viisil tingimused efektiivseks tulejõu integreerimiseks lahinguplaani ja sünkroniseerimiseks üksuse manööverskeemiga, läbi mille kasvab üksuse lahinguvõime. 

Saavutatav pädevus
Kursuslane saab isikliku kogemuse kaudu arusaama tulejuhi tööprotseduuridest ja juhtimise ning koostöö põhimõtetest. Seeläbi kursuslane mõistab oma rolli allüksuse ülemana kaudtule efektiivsel integreerimisel üksuse lahinguplaani ja sünkroniseerimisel üksuse manööverskeemiga, samas tagades kaudtulefunktsiooni jätkusuutlikkuse.

Sisu ja maht
Teemad                                                                                              Kaugõpe  Lähiõpe
1 Tulejuhtimise alused                                                                           8               21
2 Jalaväe- ja tanktõrjerühma  tuletoetuse planeerimine ja juhtimine     8               21

Ained kokku:                                                                                         16              42
Kursuse kogumaht:  58 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus lähtub tulejuhi erialakursuse alustaja taseme õppekavast ja koosneb kahest kontaktõppe nädalavahetusest ja kaugõppest. Kursusel õpitakse täitma miinipildujarühma tulejuhi (kes on ühtlasi tulejuhtimismeeskonna ülem) funktsiooni, lähtudes lahingukompanii ja tema allüksuste funktsioonist ja taktikast. Reaalse õpikeskkonna loomiseks kasutatakse järgmisi meetodeid: situatsiooniülesanded arvutipõhistes lahinguvälja simulaatorites, integreeritud planeerimis- ja juhtimisharjutused maastikul. Kaugõpe viiakse läbi enne õppenädalavahetusi probleem- ja situatsioonülesannete kaudu. Kursusel saab osaleda kuni 15 inimest.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalharidus Soovitatavalt keskharidus
Eelduskursused NAKkl või samaväärne kursus Kaitseväes

Kursusega seonduv teave Ivar JANSON’ilt telefonilt 58876074 (59078).